dnes je 27.1.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Smlouva o ubytování

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.0.10
Smlouva o ubytování

Mgr. Adriana Kvítková

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

Smlouva o ubytování
ve smyslu § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Pan ………………………….

se sídlem: ……………………

IČO: ……………………

č. ú.: ……………………

(dále jako „ubytovatel”)

a

Pan …………………………..

bytem: ……………………

dat. nar.: ……………………

(dále jako „ubytovaný”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník”) tuto

Ubytovací smlouvu
I.

1. Ubytovatel prohlašuje, že je vlastníkem ubytovacího zařízení e. č/č. p.………… v obci ………………… (dále jen „ubytovací zařízení”).

2. Ubytovatel se zavazuje poskytnout ubytovanému ve výše uvedeném ubytovacím zařízení přechodné ubytování, a to v pokoji č. …….., včetně společného příslušenství a společné kuchyňky, na dobu………………. dní, od …………. do ………………..

3. Ubytovaný má právo na užívání prostoru vyhrazeného mu k ubytování, jež je vymezen v předchozím odstavci, společných prostor a na využívání služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.

4. Ubytovatel pravidelně provádí úklid a povlečení lůžek, a to nejméně po ……………. dnech. Bližší podrobnosti o užívání společných prostor, kuchyňky a společného příslušenství a jejich vybavení obsahuje ubytovací řád.

5. Při nástupu složí ubytovaný ubytovateli vratnou kauci ve výši 2.000,- Kč pro případ způsobení škody na ubytovacím zařízení zaviněným nedbalostním chováním ubytovaného.

II.
Povinnosti ubytovatele

1. Ubytovatel se zavazuje předat ubytovanému prostory vyhrazené k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné užívání, a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

2. Při odevzdání prostor bude podle ubytovacího řádu sepsán Záznam o převzetí pokoje, jehož součástí je popis stavu, ve kterém je pokoj ubytovaným přebírán.

3. Ubytovanému bude předán jeden klíč od pokoje č. …………. a klíč od hlavních vchodových dveří ubytovacího zařízení.

4. Ubytovatel zajišťuje odstranění závad oznámených ubytovaným bez zbytečných průtahů.

5. Po skončení ubytování vrátí ubytovatel při převzetí pokoje ubytovanému kauci složenou dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, pokud nebyla oprávněně čerpána k úhradě nákladů, které svým jednáním způsobil ubytovaný.

III.
Úhrada za ubytování

(Varianta 1 v případě krátkodobého ubytování)

1. Úhrada za ubytování v délce dle čl. I. odst. 2 této smlouvy činí ………,- Kč.

2. Ubytovaný se zavazuje tuto částku uhradit před začátkem ubytování, a to:

a. 50 % ceny do …………… na výše uvedený účet ubytovatele č. ….

b. 50 % ceny před začátkem ubytování při převzetí klíčů.

(Varianta 2 pro případ dlouhodobějšího ubytování)

1. Ubytovaný je povinen hradit úhradu za ubytování na následující kalendářní měsíc převodem na účet ubytovatele tak, aby platba byla připsána na účet ubytovatele nejpozději poslední pracovní den běžného měsíce, a to ve výši …………………………..,- Kč.

Tato částka se navyšuje o úhradu za služby spojené s ubytováním ve výši …………………,- Kč.

2. Nesplní-li ubytovaný povinnost podle předchozího odstavce, vyzve jej ubytovatel písemně k bezodkladné nápravě a ubytovanému současně vzniká povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý započatý den prodlení a úrok z prodlení.

IV.
Povinnosti ubytovaného

1. Ubytovaný je povinen:

  1. užívat pokoj určený k ubytování a společné prostory řádně; v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny,
  2. seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej,
  3. seznámit se se zabezpečením požární ochrany a dodržovat je,
  4. hradit úhradu za ubytování a služby s tím spojené podle čl. III této smlouvy,
  5. předem oznámit ubytovateli používání vlastních spotřebičů včetně potřebných identifikačních a technických údajů; ubytovatel může z technických důvodů používání takového spotřebiče zakázat,
  6. bez prodlení oznámit ubytovateli potřebu provedení oprav v prostorech vyhrazených ubytovanému k ubytování a společnému užívání,
  1. bezodkladně oznámit ubytovateli poškození nebo škodu, kterou ubytovaný v prostorách ubytovny způsobil.