dnes je 27.10.2020

Input:

Smlouva o výkonu funkce předsedy výboru SVJ

8.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4.2
Smlouva o výkonu funkce předsedy výboru SVJ

Mgr. Adriana Kvítková

Smlouvu si ve formátu rtf můžete stáhnout na odkazu zde.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

pro výkon funkce předsedy výboru společenství vlastníků jednotek

Smluvní strany:

  1. Společenství vlastníků ***

IČ: ...............................

se sídlem: ...............................

Zastoupené: ...............................

Telefon: ...............................

E-mail: ...............................

zapsané v rejstříku společenství vlastníků vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 1234

(dále jen „SVJ”)

a

  1. Jméno a příjmení/Obchodní firma: ...............................

Datum narození/IČ: ...............................

Trvale bytem/se sídlem: ...............................

Zastoupené (v případě právnické osoby):...............................

Doručovací adresa: ...............................

Telefon: ...............................

E-mail: ...............................

Číslo účtu: ...............................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………. soudem v …………….., oddíl ……., vložka ………… (v případě, že druhou smluvní stranou je právnická osoba)

(dále jen „Předseda”)

(SVJ a Předseda jsou dále označováni jednotlivě jako „smluvní strana” nebo společně též jako „smluvní strany”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

tuto příkazní smlouvu:

(dále jen „smlouva”)

Čl. I
Úvodní ustanovení

  1. SVJ tímto prohlašuje, že rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne *** byl Předseda zvolen členem výboru SVJ a následně byl členy výboru SVJ téhož dne zvolen jako jeho předseda, a to s účinností od ***. Předseda funkci člena a předsedy výboru SVJ přijal. Tato smlouva se uzavírá za účelem upravení vzájemných práv a povinností SVJ a Předsedy po dobu, kdy bude Předseda vykonávat funkci předsedy výboru SVJ.
  2. SVJ dále prohlašuje, že v souladu s ust. § 1194 a násl. občanského zákoníku a v souladu s ust. § 10 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v platném znění, je oprávněno s Předsedou uzavřít tuto smlouvu o výkonu funkce předsedy výboru.
  3. Předseda tímto prohlašuje, že splňuje všechny podmínky stanovené zákonem i stanovami SVJ pro to, aby mohl řádně vykonávat funkci předsedy výboru SVJ.

Čl. II
Předmět smlouvy

  1. Touto smlouvou se Předseda zavazuje vykonávat a obstarávat pro SVJ a na jeho účet záležitosti svěřené příslušnými právními předpisy České republiky a stanovami SVJ do působnosti předsedy výboru SVJ a SVJ se zavazuje hradit Předsedovi za výkon funkce dle této smlouvy sjednanou odměnu a poskytovat mu jiná plnění dle této smlouvy.
  2. Tato smlouva podléhá schválení shromážděním SVJ.

Čl. III
Povinnosti smluvních stran

  1. Předseda se zavazuje funkci předsedy výboru SVJ vykonávat v souladu se stanovami SVJ a příslušnými právními předpisy České republiky, a to s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
  2. Předseda je povinen vykonávat funkci předsedy výboru SVJ osobně, v zájmu SVJ a s péčí