Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Stanovisko ÚVP ČR 10/2018 k změnám v požadavcích norem upravujících bezpečný provoz výtahů

17.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2
Stanovisko ÚVP ČR 10/2018 k změnám v požadavcích norem upravujících bezpečný provoz výtahů

Ing. Jan Dvořák

Základní změny provedené v normách ČSN 27 4002:2018 a ČSN 27 4007+Z1:2018 upravujících provoz výtahů se přímo dotýkají společenství vlastníků. Statutární orgány se poměrně obtížně vyrovnávají se zrušením Provozních prohlídek a funkce Dozorce výtahu, stejně jako s faktem, že odpovědnost za zajištění bezpečného provozu zejména výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů, které se nelze zbavit, mají výhradně vlastníci/provozovatelé výtahů.

Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů (ČSN 27 4002:2018)

3.7 vlastník/provozovatel: právnická nebo fyzická osoba provozující výtah, která je odpovědná za udržování provozovaného výtahu v mezích bezpečného provozu po celou dobu jeho životnosti.

4.1.1 Výtahy se smějí používat jen pro ten účel a prostředí, pro které byly konstruovány, a musí být udržovány po celou dobu své životnosti v mezích bezpečného provozu podle návodu k používání vypracovaným dodavatelem výtahu v souladu s ČSN EN 13015+A1 nebo s touto normou.

4.1.2 K naplnění prevenční povinnosti2) (2) § 2925 NOZ, § 101 zákoníku práce) uzavírá vlastník/provozovatel výtahu k provádění servisu výtahu podle 3.1 této normy smlouvu s jednou servisní firmou podle 3.2 této normy. Do tohoto smluvního vztahu nesmí bez souhlasu servisní firmy vstupovat žádný jiný profesní subjekt, který by prováděl na výtahu jakékoliv odborné úkony na základě požadavku vlastníka/provozovatele výtahu.

4.3.4 Informovat bezodkladně servisní firmu v těchto případech:

a) při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu v rámci činností prováděných k zajištění bezpečnosti provozu provozovatelem výtahu v souladu s přílohou B této normy.

5.1.1

Tabulka 1 – Lhůty provádění odborných prohlídek

Druh výtahu Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících
. Kategorie I.Výtahy uvedené do provozu po 1. 4. 1999 Kategorie II.Výtahy uvedené do provozu před 1. 4. 1999
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti 3 2
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 4 3

5.1.2 Pokud byla u výtahů v provozu podle kategorie II. odstraněna zjištěná provozní rizika spadající do úrovně vysokých rizik podle přílohy B ČSN 27 4007, platí pro tyto výtahy lhůty uvedené v kategorii I.

Příloha B - Tabulka B.1

Typické příklady dohledu nad správným fungováním základních prvků výtahů, který má provádět vlastník/provozovatel výtahu 1x za 14 dnů pro udržení vlastní odpovědnosti

1 Šachta výtahu

• vybavení nástupišť-/nákladišť-osvětlení

• ohrazení šachty

• stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst

2 Klec výtahu

• osvětlení

• ovládače

• nouzová signalizace

• dorozumívací zařízení

• systém zastavování ve stanicích

• funkce světelné clony, je-li použita

3 Šachetní dveře

• funkce zajišťovacích prvků

4 Nástupiště

• ovládače

• osvětlení přístupových cest

Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu (ČSN EN 13015+A1:2009)

1.3.2.16 Vlastník/provozovatel výtahu má ve vlastním zájmu opakovaně provádět jízdy

nahoru a dolů výtahem po celém zdvihu ke zjištění změn v kvality jízdy nebo poškození zařízení. Dále má kontrolovat následující prvky ke zjištění, zda jsou na svém místě, nepoškozené se správnou funkcí:

• Šachetní dveře a dolní vedení dveří

• Nepřesnost zastavování

• Ukazatele, které jsou umístěny na přístupných prostorách

• Ovladače ovladačových kombinací ve stanicích

• Ovladače ovladačové kombinace v kleci

• Ovladače pro otevírání dveří

• Prostředky oboustranné komunikace umožňující spojení z klece se stálou poruchovou a vyprošťovací službou

• Normální osvětlení kabiny

• Zařízení pro reverzaci dveří

• Bezpečnostní značky/piktogramy

Shrnutí

Jak vyplývá z výše uvedeného, institut provozních prohlídek byl z ČSN 27 4002 vypuštěn v rámci zohlednění zejména ustanovení ČSN EN 13015 a občanského zákoníku. Do ČSN 27 4002 byl zařazen dohled