dnes je 16.6.2021

Input:

Testování zaměstnanců SARS-CoV-2 - další povinnosti pro správce a SVJ?

13.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.9
Testování zaměstnanců SARS-CoV-2 – další povinnosti pro správce a SVJ?

Mgr. Adriana Kvítková

Povinnost podstoupit testování byla rozšířena na všechny zaměstnance. Za zaměstnance se přitom považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Pro OSVČ daná povinnost platí vždy, pokud vstupují na své pracoviště či místo výkonu práce.

Právní rámec

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 22. 3. 2021 s účinností od 24. 3. 2021 mimořádné opatření č. j.: MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN (32/2021 ÚD), kterým změnilo mimořádné opatření ze dne 1. března 2021, č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 15. března 2021, č. j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN, tak, že povinnost podstoupit v posledních sedmi dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, rozšířil i na zaměstnavatelé – podnikatele i státní nebo národní podniky, kteří zaměstnávají jednu až devět osob, a rovněž na osoby samostatně výdělečně činné. Takoví zaměstnanci mohou být na pracovišti osobně přítomni, pouze pokud podstoupili jeden z výše uvedených testů a výsledek byl negativní.

Obdobně mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN, vydaným dne 22. 3. 2021 s účinností od 30. 3. 2021 (34/2021 ÚD), byla povinnost testování (ve shodném rozsahu jako výše uvedeným podnikatelům) nařízena i zaměstnavatelům – nestátním neziskovým organizacím, které zaměstnávají alespoň jednu osobu, přičemž za nestátní neziskovou organizaci se podle mimořádného opatření považují spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy.

Vyplývající povinnosti

Výše uvedené musejí splňovat všichni zaměstnanci, resp. osoby samostatně výdělečně činné, nejpozději od 6. dubna 2021. Jinak řečeno od 6. dubna 2021 všichni zaměstnavatelé, podnikatelé, na území České republiky nesmějí umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele, pokud by v posledních sedmi dnech nepodstoupili jeden z výše uvedených testů s negativním výsledkem.

Zaměstnavatelé jsou podle mimořádného opatření povinni zajistit nejpozději od 28. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které může aplikovat laická osoba, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Zaměstnavatelé jsou tudíž povinni v termínu od 30. března 2021 vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test tak, aby mohli být v práci nadále přítomni i po 6. dubnu 2021 včetně. 

Zaměstnancům, kteří vykonávají práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, zaměstnavatel umožní podstoupit preventivní test mimo pracoviště zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo pracoviště zaměstnavatele. Uvedené se netýká

Nahrávám...
Nahrávám...