dnes je 5.8.2020

Input:

Tipy pro hlasování na shromáždění vlastníků

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.7
Tipy pro hlasování na shromáždění vlastníků

JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková

V příspěvku reagujeme na otázky k hlasovacím lístkům. Co vše musí obsahovat? Může být sčítání hlasů provedeno až po skončení shromáždění, tj. následující den? Jakým způsobem má dát SVJ informace o výsledku hlasování členům společenství?

Podle ust. § 1206 odst. 1 NOZ, platí, že každý vlastník jednotky má tolik hlasů, kolik odpovídá jeho podílu na společných částech:

  • Shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek, je usnášeníschopné, pokud jsou na něm přítomni ti vlastníci jednotek, kteří mají součtem většinu všech hlasů počítanou podle podílů, tedy více než 50 % hlasů počítáno podle podílů.

  • K přijetí usnesení shromáždění je třeba většina hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

  • Pokud tomu tak není, je třeba k přijetí usnesení nadpoloviční počet hlasů přítomných vlastníků počítáno podle podílů (tedy nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků).

  • V případě, že stanovy vyžadují vyšší kvorum, záleží na formulaci ve stanovách. Zda je požadováno kvorum větší než ¾ vlastníků, nebo ¾ vlastníků z přítomných na usnášeníschopném shromáždění.

  • Hlas toho, kdo se zdržel, se nepočítá, tedy jako by nehlasoval. Jeho význam je však v tom, že ovlivňuje usnášeníschopnost shromáždění.

Prezenční listina

Ke shromáždění vlastníků je vhodné uvést, že každý příchozí je povinen řádně se zapsat do prezenční listiny shromáždění (jako osoba s hlasovacím právem nebo jako host, pokud je tak dovoleno) a případně i prokázat své právo hlasovat či důvod své účasti na