dnes je 27.5.2020

Input:

Vzor návrhu na hlasování per rollam

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.2
Vzor návrhu na hlasování per rollam

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními § 1210 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího rozhodovat per rollam pouze v případě, že je tak stanoveno pro daný případ ve stanovách SVJ. Pokud ve stanovách úprava rozhodování per rollam absentuje, je možné rozhodovat per rollam pouze v případě, že byla řádně svolána schůze, ta však nebyla usnášeníschopná, a tak v tomto případě osoba, která je oprávněna svolat schůzi SVJ, navrhne ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci rozhodli o týchž věcech mimo zasedání. V jiných případech rozhodování per rollam není možné a takto přijaté rozhodnutí by bylo možné napadnout pro neplatnost.

SOUHLAS VLASTNÍKA JEDNOTKY PRO ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ (tzv. per rollam)

Výbor Společenství vlastníků pro dům…………., IČ xxxxxxxxx, navrhl v souladu s ustanovením § 1210 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen („NOZ”), aby vlastníci jednotek rozhodli o níže uvedených návrzích na usnesení mimo zasedání shromáždění. Tento postup je navržen vzhledem ke skutečnosti, že shromáždění konané dne x. x. xxxx nebylo usnášeníschopné. Níže uvedené body byly řádně zařazeny do programu zasedání, které bylo svoláno na den x. x. xxxx. Podklady pro jednotlivé body programu byly přílohou pozvánky na zasedání shromáždění svoleného na den x. x. xxxx a jsou v dispozici na webu společenství www.svj.... pozvánka, http://www.sousede.cz/...či k nahlédnutí v kanceláři společenství.

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků, neboť stanovy společenství nevyžadují vyšší počet hlasů, ve smyslu § 1214 NOZ.

1. Schválení účetní závěrky za rok 2016 (viz bod x) programu)

Podklady k účetní závěrce byly zveřejněny na výše uvedených webových stránkách společenství.

Návrh usnesení:

a) Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2016.

HLASOVÁNÍ:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
. . .

Křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné.

2. Návrh na změnu výše vymezených záloh na služby související s užíváním jednotky s platností od 1. 7. 2017 (viz bod x) programu)

Shromáždění schvaluje nahradit usnesení ke stanovení záloh na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou vodu, teplou vodu a teplo schválené na shromáždění dne x.xx.xxxx, ve znění:

Každý člen společenství je povinen hradit zálohy na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou vodu, teplou vodu a teplo, ve výši odpovídající skutečné spotřebě, resp. skutečným nákladům jeho jednotky v předchozím kalendářním roce navýšené o x %. Výše předpisu těchto záloh se bude měnit každé další období k 1. 7. běžného roku.”

novým zněním:

Návrh usnesení:

„Každý člen společenství je povinen hradit zálohy na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou vodu, teplou vodu a teplo ve výši odpovídající skutečné spotřebě, resp. skutečným nákladům jeho jednotky v předchozím kalendářním roce navýšené o x %, pokud celkový nedoplatek z ročního vyúčtování za předchozí kalendářní rok u jednotky přesáhl částku x. Kč, nebo pokud celkový přeplatek z ročního vyúčtování za předchozí kalendářní rok u jednotky přesáhl částku x Kč a člen společenství nejpozději do 31. 5. běžného roku požádal písemně nebo e-mailem výbor společenství, aby mu byly předpisy předmětné zálohy upraveny podle skutečných nákladů předchozího kalendářního roku navýšené o 10 %. Platnost předpisu těchto záloh se bude měnit ve smyslu výše uvedených podmínek každé další období vždy k 1. 7. běžného roku.”

HLASOVÁNÍ:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
. . .

Křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné.

3. Schválení výmalby společných