dnes je 25.10.2021

Input:

Vzor návrhu na hlasování per rollam

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.2
Vzor návrhu na hlasování per rollam

JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková

Rozhodování per rollam (tj. mimo zasedání) se řídí ustanoveními § 1211 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího navrhnout přijetí rozhodnutí mimo zasedání shromáždění pouze tehdy, pokud to pro daný případ připouští stanovy SVJ.

Pokud ve stanovách úprava rozhodování shromáždění per rollam absentuje, je možné tímto způsobem rozhodovat pouze v případě, že bylo řádně svoláno shromáždění, které však nebylo způsobilé se usnášet. V tomto případě může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.

V jiných případech rozhodování per rollam není možné a takto přijaté rozhodnutí by bylo možné napadnout pro neplatnost.

Pokud zákon nebo stanovy vyžadují, aby přijetí rozhodnutí shromáždění bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh na rozhodnutí mimo zasedání musí mít taktéž formu veřejné listiny; v takovém případě se vlastníkům jednotek zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Přijetí rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.

Návrh na rozhodnutí per rollam musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Neurčí-li stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dní.

SOUHLAS VLASTNÍKA JEDNOTKY PRO ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ (tzv. per rollam)

Výbor Společenství vlastníků pro dům…………., IČ xxxxxxxxx, navrhl v souladu s ustanovením § 1211 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen („OZ”), aby vlastníci jednotek rozhodli o níže uvedených návrzích na usnesení mimo zasedání shromáždění. Tento postup je navržen vzhledem ke skutečnosti, že shromáždění konané dne x. x. xxxx nebylo usnášeníschopné. Níže uvedené body byly řádně zařazeny do programu zasedání, které bylo svoláno na den x. x. xxxx. Podklady pro jednotlivé body programu byly přílohou pozvánky na zasedání shromáždění svoleného na den x. x. xxxx a jsou v dispozici na webu společenství www.svj.... pozvánka, http://www.sousede.cz/...či k nahlédnutí v kanceláři společenství.

Ve smyslu ust. § 1214 OZ se většina k přijetí rozhodnutí per rollam počítá z celkového počtu hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže zákon stanoví, že se počítá z celkového počtu vlastníků jednotek.

1. Schválení účetní závěrky za rok 2019 (viz bod x) programu)

Podklady k účetní závěrce byly zveřejněny na výše uvedených webových stránkách společenství.

Návrh usnesení:

a) Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2019.

HLASOVÁNÍ:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
. . .

Křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné.

2. Návrh na změnu výše vymezených záloh na služby související s užíváním jednotky s platností od 1. 7. 2020 (viz bod x) programu)

Shromáždění schvaluje nahradit usnesení ke stanovení záloh na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou vodu, teplou vodu a teplo schválené na shromáždění dne x. xx. xxxx, ve znění:

Každý člen společenství je povinen hradit zálohy na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou vodu, teplou vodu a teplo, ve výši odpovídající skutečné spotřebě, resp. skutečným nákladům jeho jednotky v předchozím kalendářním roce navýšené o x %. Výše předpisu těchto záloh se bude měnit každé další období k 1. 7. běžného roku.”

novým zněním:

Návrh usnesení:

„Každý člen společenství je povinen hradit zálohy na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou vodu, teplou vodu a teplo ve výši odpovídající skutečné spotřebě, resp. skutečným nákladům jeho jednotky v předchozím kalendářním roce navýšené o x %, pokud celkový nedoplatek z ročního vyúčtování za předchozí kalendářní rok u jednotky přesáhl částku x. Kč, nebo pokud celkový přeplatek z ročního vyúčtování za předchozí kalendářní rok u jednotky přesáhl částku x Kč a člen společenství nejpozději do 31. 5. běžného roku požádal písemně nebo e-mailem výbor společenství, aby mu byly

Nahrávám...
Nahrávám...