dnes je 4.10.2022

Input:

Vztah hospodaření společenství a příspěvků na správu domu a pozemku

5.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1
Vztah hospodaření společenství a příspěvků na správu domu a pozemku

Mgr. Pavla Krejčí

V souladu s § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na správu domu a pozemku, což patří mezi základní povinnosti vlastníků jednotek.

Příspěvky jsou v § 1180 NOZ rozděleny do dvou kategorií, a to v závislosti na způsobu rozúčtování těchto příspěvků mezi jednotlivé vlastníky:

  1. § 1180 odst. 2 NOZ jsou vymezeny náklady, které jsou mezi vlastníky rozvrženy rovnoměrně.

Jedná se o náklad na vlastní správní činnosti, zejména pak příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů (zde má zákon na mysli jak samotné SVJ, tak i osobu, která zajišťuje některé činnosti správy ve smyslu § 1208 písm. g) NOZ), dále náklady na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti. Podobné náklady vlastní správní činnosti jsou definovány v § 17 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Tento typ nákladů je mezi vlastníky rozúčtován na každou jednotku stejně. Celkový náklad je tedy vydělen počtem jednotek v domě. "Ke změně poměru výše příspěvků v prohlášení je potřeba zpravidla 100% souhlas vlastníků jednotek, který je nezbytný, protože určení poměru výše příspěvků lze považovat za stanovení základní povinnosti vlastníka jednotky podílet se na správě společných částí domu a pozemku, které neoddělitelně souvisí s předmětem vlastnictví a o kterém tedy nelze rozhodovat bez souhlasu dotčeného vlastníka, jde tedy o změnu, která se dotýká práv a povinností vlastníka jednotky (srov. odůvodnění k § 1169 NOZ v bodě 2";

  1. všechny ostatní náklady spojené se správou domu a pozemku jsou náklady uvedené v § 1180 odst. 1 NOZ. Do této kategorie spadají i takzvané příspěvky do fondu oprav. Na tyto náklady přispívá vlastník jednotky ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení vlastníka určeno jinak, zejména se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění společné části, která slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

O výši příspěvku na správu domu a pozemku rozhoduje shromáždění vlastníků (§ 1208 písm. c) NOZ).

V nedávné době pak Nejvyšší soud vydal rozsudek ze dne 22. 2. 2022 sp. zn. 26 Cdo 2275/202, ve kterém řešil právní otázku, zda může shromáždění vlastníků rozhodnout o výši příspěvku na správu domu a pozemku bez toho, aniž by došlo ke schválení rozpočtu SVJ. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že: "Rozpočet SVJ je nepochybně velmi důležitý pro hospodaření společenství s příspěvky

Nahrávám...
Nahrávám...