dnes je 29.2.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zákon o zpracování osobních údajů v SVJ

13.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8
Zákon o zpracování osobních údajů v SVJ

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, spolu se zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, nabyl účinnosti vyhlášením ve sbírce zákonů dne 24. dubna 2019.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), tzv. GDPR, spolu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, tvoří základní právní rámec pro zpracování osobních údajů. Zmíněné právní předpisy tak nahrazují dosavadní právní úpravu, kterou v České republice představoval zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších. S ohledem na účinnost GDPR a nedávné nabytí účinnosti zákona o zpracování osobních údajů je nezbytné, aby subjekty, které zpracovávají osobní údaje, zkontrolovaly své procesy při zpracování osobních údajů a přizpůsobily je novým (nebo spíše podrobnějším) pravidlům v této oblasti.

Novinky zákona č. 110/2019 Sb.

Zákon o zpracování osobních údajů navazuje na GDPR a upravuje některé otázky, které GDPR ponechává členským státům k dořešení, resp. k samostatné úpravě, a také implementuje pravidla obsažená v nové směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. Tento zákon přináší několik výjimek z GDPR, a to zejména v oblasti vědeckého, historického výzkumu a pro statistické účely a dále v oblasti zpracování osobních údajů prováděného pro novinářské účely. Ulehčení od některých povinností dle GDPR přináší zákon o zpracování osobních údajů i ve vztahu k činnosti subjektů vymáhajících pohledávky, resp. svůj nárok, vůči dlužníkům. Zákon o zpracování osobních údajů oproti GDPR snižuje peněžité sankce pro některé subjekty, a to až na hranici 15 tisíc, či dokonce 5 tisíc korun českých, pokud se porušení vymezených pravidel stanovených GDPR dopustí malé obce, které nevykonávají přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jejich dobrovolné svazky, příspěvkové organizace a školská zařízení zřizovaná takovou obcí.

Na rozdíl od některých jiných členských států Evropské unie pak zákon o zpracování osobních údajů zakotvuje pro způsobilost dítěte udělit souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo jemu věk patnácti let (GDPR operuje s věkem nejméně 13 let). Zákon o zpracování osobních údajů rovněž rozšiřuje působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to tak, že mu přibývá agenda tzv. práva na informace a jeho uplatňování. Uvedená změna v této oblasti si slibuje odlehčení soudů a zároveň zlepšení přístupu občanů k informacím požadovaným od veřejných orgánů. Jelikož tento aplikační zákon přináší úpravu mírně odlišnou od GDPR pouze v oblastech, kde to GDPR předpokládá, zůstává GDPR hlavním předpisem v oblasti ochrany osobních údajů, se kterým je nezbytné při zpracování osobních údajů bezpodmínečně pracovat, a v zákoně o zpracování osobních údajů hledat spíše případné výjimky.

Společenství jako správce osobních údajů

Společenství vlastníků jakožto právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku při své činnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů (tedy zejména svých členů, tedy vlastníků bytových a nebytových jednotek v domě, členů jejich domácností, nájemců, podnájemců,