dnes je 5.4.2020

Input:

Zdanění odměn členů výboru v roce 2019

18.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.7
Zdanění odměn členů výboru v roce 2019

Ing. Zdeněk Morávek

V následujícím příspěvku bychom stručně zrekapitulovali úpravu odvodu pojistného a daně z příjmů u odměn členů výboru společenství vlastníků jednotek, a to podle stavu, který je platný k počátku roku 2019.

Odměny členů výboru SVJ patří mezi příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), jedná se o odměny členů orgánu právnické osoby podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP. Tyto odměny se zdaňují v závislosti na tom, zda člen výboru jako zaměstnanec podepsal u SVJ jako zaměstnavatele prohlášení k dani či nikoliv. Pokud prohlášení k dani podepsal, bude tento příjem zdaněn zálohovou daní a budou uplatněny slevy na dani a daňové zvýhodnění, jejichž uplatnění bude člen výboru v prohlášení k dani požadovat.

V případě, že prohlášení k dani podepsáno nebude, zpravidla proto, že člen výboru má kromě výkonu této funkce další zaměstnání a tam prohlášení k dani již podepsal, potom bude rozhodující výše této odměny a podle toho bude příjem zdaněn zálohovou daní nebo daní srážkovou podle zvláštní sazby daně.

Z pohledu zdanění je důležité, že jak vyplývá z § 6 odst. 12 ZDP, základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel, tento základ daně se označuje jako tzv. super hrubá mzda. Nejdříve je tedy nutné zjistit, zda odměna vyplácená členu výboru podléhá odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

Pokud začneme z pohledu jednoduššího zdravotního pojištění, potom platí, že členové výboru SVJ se za zaměstnance považují a bez ohledu na výši odměny za tuto činnost se bude zdravotní pojištění odvádět. Vyplývá to z úpravy § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého plyne, že za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle ZDP, s určitými stanovenými výjimkami, mezi které ale členové výboru SVJ nepatří. Na dosažení určité výše příjmu je účast na pojištění vázána pouze u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, dále člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, a dobrovolného pracovníka pečovatelské služby. Z toho tedy vyplývá, že z odměn členů výboru SVJ se zdravotní pojištění odvádí vždy.

Poněkud složitější je situace z pohledu sociálního pojištění. Členové kolektivních orgánů právnické osoby, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle ZDP a nejsou od této daně osvobozeny, se považují za zaměstnance ve smyslu sociálního pojištění i nemocenského pojištění, tato skutečnost vyplývá z § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou účasti zaměstnanců na pojištění je ale v souladu s § 6 tohoto zákona výše sjednaného příjmu alespoň ve výši rozhodného příjmu, tj. 3 000 Kč, a výkon práce na území ČR nebo v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají