dnes je 25.11.2020

Input:

Změny daňových zákonů v souvislosti s koronavirem

10.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4
Změny daňových zákonů v souvislosti s koronavirem

Ing. Zdeněk Morávek

Z posledních právních předpisů, které již byly přijaty, bych upozornil na zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů. Zákonem bylo novelizováno 7 zákonů, upozorněme zejména na novelu zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kdy výše uvedeným zákonem dochází ke změnám sazeb daně, a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb do přílohy č. 2a zákona o dani z přidané hodnoty.

Daň z přidané hodnoty

Nově jsou do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % zařazeny:

  • - ubytovací služby - kód CZ-CPA 55,
  • - poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků - kód CZ-CPA 59.14, 90, 91, 93,
  • - poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží - kód CZ-CPA 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11,
  • - služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní - kód CZ-CPA 96.04,
  • - osobní doprava lyžařskými vleky - kód CZ-CPA 49.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách finanční správy.

Osvobození o daně z nemovitých věcí

Výše uvedeným zákonem se novelizuje také zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DNV”), konkrétně ustanovení § 17a, které umožňuje obci osvobodit nemovité věci z důvodu mimořádné události (např. z důvodu povodně, vichřice, extrémního sucha, pandemie, opatření vyvolaném krizovými opatřeními podle krizového zákona nebo průmyslové havárie), a to nejdéle na dobu 5 let. Osvobození od daně z nemovitých věcí může obec též stanovit za již uplynulé zdaňovací období.

Osvobozené nemovité věci musí obec vymezit v obecně závazné vyhlášce, která musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k mimořádné, zejména živelní, události došlo. Pokud obec bude chtít osvobodit vymezené nemovité věci pouze částečně, pak částečné osvobození vyjádří procentem.

Do uvedeného ustanovení se doplňuje odst. 4, který upravuje, jakým způsobem může obec nemovité věci ve vyhlášce vymezit. Poplatník, jehož nemovité věci obec osvobodí, musí nárok na osvobození uplatnit v daňovém přiznání, případně v dodatečném, pokud obec osvobodí nemovité věci na již uplynulá zdaňovací období.

Daň z příjmů, silniční daň

Další změny jsou přijaty v zákoně o dani z příjmů, nejdůležitější změnou je možnost uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky zpětně za předcházející období a s tím související změny ve lhůtách pro stanovení daně.

Zajímavou změnu přináší novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem změny je snížení sazeb daně vymezených v § 6 odst. 2 zákona o dani silniční o 25 %. Tyto snížené sazby daně se použijí pro celé zdaňovací období roku 2020 i pro následující období a uplatňují se u všech vozidel vymezených v § 5 písm. b) a c) zákona o dani silniční, tj. u všech vozidel kromě osobních automobilů.

Prominutí penále na sociální zabezpečení

SVJ se může týkat také zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Zákon promíjí vybraným zaměstnavatelům pojistné za měsíce červen, červenec a srpen, které je povinen platit zaměstnavatel ve výši 24,8 % za zaměstnance.

Možnost prominutí pojistného se ale netýká všech zaměstnavatelů, stručně lze shrnout podmínky následovně:

  • - jedná se o zaměstnavatele, který má do 50 zaměstnanců, přičemž se zahrnují zaměstnanci v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění,
  • - jedná se o zaměstnavatele, který zachoval pracovní místa po dobu pandemie, což je vyjádřeno podmínkou, že počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v