dnes je 19.1.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpracování osobních údajů podílových spoluvlastníků při správě bytového domu bez jejich výslovného souhlasu

14.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.7
Zpracování osobních údajů podílových spoluvlastníků při správě bytového domu bez jejich výslovného souhlasu

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková

Dne 25. 5. 2018 se v členských státech Evropské unie stalo účinným obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/6791 (dále jen „GDPR”). Tento okamžik mnohým přinesl (či stále přináší) na mysl nejednu záludnou otázku, jelikož se zpracováním osobních údajů se v dnešním světě potýkáme prakticky neustále. Jinak tomu není ani v případě správy bytových domů.

Pokud vlastnické právo k bytovému domu svědčí více osobám, je v praxi velmi běžné delegovat jeho správu prostřednictvím smlouvy na společnost vykonávající správcovskou činnost profesionálně. Taková společnost se při výkonu správy bytového domu zpracování osobních údajů nevyhne, a to např. při vedení účetních záznamů.

V této souvislosti se zaměříme na níže uvedenou otázku:

Je v souladu s GDPR zpracování osobních údajů těch podílových spoluvlastníků, kteří nebyli stranou smlouvy uzavřené se správcovskou společností ani jí dodatečně neposkytli výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů?

Podílové spoluvlastnictví

Nejprve je třeba si říci něco málo o podílovém spoluvlastnictví. V případě bytových domů se o podílové spoluvlastnictví jedná tehdy, když se vlastnické právo jednotlivých spoluvlastníků nevztahuje ke konkrétně vymezeným jednotkám2, ale je představováno ideálním podílem na celém domě.

Každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu. Proto ve vazbě na svůj podíl může jednat sám za sebe a vyjadřovat tak svou vlastní vůli.

Pokud jde o jednání všech spoluvlastníků, které se vztahuje k celé společné věci, pak u podílového spoluvlastnictví nedochází ke vzniku společenství vlastníků jednotek (či obdobné právnické osoby), které by všechny spoluvlastníky zastřešovalo a jednalo za ně svým jménem.

Správa společné věci

Pravidla správy společné věci v režimu podílového spoluvlastnictví se řídí ust. § 1126 až 1139 NOZ.

Dle ust. § 1126 odst. 2 NOZ platí, že „při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů.”

Dle ust. § 1128 odst. 1 NOZ platí, že „o běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů.”

Velmi jednoduše tedy může nastat situace, kdy spoluvlastníci s většinou hlasů v určité záležitosti rozhodnou i bez souhlasu menšinových spoluvlastníků (či proti jejich vůli).

Právě takovým způsobem může být uzavřena i smlouva o správě bytového domu se správcovskou společností.

V některých případech je v zájmu podílových spoluvlastníků, aby správcovská společnost vedla podrobné účetní záznamy o nákladech vynaložených na provoz bytového domu a následně je rozúčtovala mezi všechny podílové spoluvlastníky. Může tomu tak být třeba tehdy, když jeden či více podílových spoluvlastníků na náklady provozu bytového domu odmítá přispívat.

Správcovská společnost se pak nemůže vyhnout zpracování