dnes je 20.7.2024

Input:

254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném k 1.8.2024

č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném k 1.8.2024
ZÁKON
ze dne 28. června 2001
o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 21 odst. 5 nahrazuje slovo
444/2005 Sb.
(k 11.11.2005)
v § 88 odst. 7 a § 93 odst. 2 nahrazuje slova
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
nahrazuje slova v § 88 odst. 4, § 99 odst. 1, § 94 odst. 2, § 96 odst. 1, § 97 odst. 2, § 99 odst. 2
444/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 88 odst. 12 a 13 nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 5, § 23, § 50, § 51, § 66, § 106, § 107, § 108, § 126 a ruší část osmou
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění v § 126 odst. 5
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
v § 104 vkládá odst. 3 až 6
25/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
v § 126 vkládá odst. 6; nová přechodná ustanovení
180/2008 Sb.
(k 28.5.2008)
nepřímo; mění přechodná ustanovení zákona č. 20/2004 Sb.
167/2008 Sb.
(k 17.8.2008)
vkládá v § 42 nový odst. 5 a v § 126 odst. 7
181/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 54, § 68, § 88 odst. 15, § 107, § 108, § 115, § 126a; vkládá nový § 55a; nová přechodná ustanovení
181/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
vkládá nový § 28a
157/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 14 odst. 1, § 17 odst. 1 a 3 a § 107 písm. i)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 88 odst. 1 a § 104
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 88, § 93 odst. 2, § 94 odst. 2, § 96 odst. 1, § 97 odst. 2, § 99 odst. 1 a 2, § 100 odst. 7, § 101 odst. 1 a 6 a § 103
150/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění, celkem 208 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ÚZ 273/2010 Sb.
 
 
77/2011 Sb.
(k 25.3.2011)
mění § 126 odst. 6
151/2011 Sb.
(k 7.6.2011)
mění § 34, § 104 odst. 1, § 108; ruší § 113; nové přechodné ustanovení
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění § 17 odst. 1, § 28 odst. 2, § 29 odst. 1 a vkládá v § 39 odst. 12
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 3, § 15 odst. 9, § 15a odst. 3, § 30 odst. 7, § 38 odst. 5 a 7, § 104 odst. 9, § 107 odst. 1, § 115 odst. 6 a § 115 odst. 7; nové přechodné ustanovení
501/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší v § 102 odst. 3
275/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 9 odst. 8, § 15 a § 39; nové přechodné ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
vkládá § 59a; mění § 104 odst. 5 a 6; nové přechodné ustanovení
61/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 9 odst. 8, § 39, § 122, § 125g; nové přechodné ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 92, § 110, § 112, § 114; ruší § 114a
187/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 117 a § 125l
39/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění § 115
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část třetí
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 9 odst. 6 a v části první ustanovení hlavy XII
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 9, § 15, § 108, § 115, § 119, § 125d a § 126; nové přechodné ustanovení
113/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění, celkem k datu 114 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
113/2018 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 38 odst. 8
312/2019 Sb.
(k 1.2.2020)
mění § 15a, § 36, § 55, § 59, § 61, § 75, § 126; vkládá § 15b; nová přechodná ustanovení
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 108 odst. 2
544/2020 Sb.
(k 1.2.2021)
mění, celkem k datu 110 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
544/2020 Sb.
(k 23.12.2023)
mění § 21 odst. 2
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 104
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb. a č. 149/2023 Sb.
mění celkem 52 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
364/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 35, § 116 a § 125a
149/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění, celkem 44 novelizačních bodů
182/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění, viz čl. I body 2 až 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 26 až 28, 31, 32, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 74, 75, 81 a 82 novely
182/2024 Sb.
(k 1.8.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
182/2024 Sb.
(k 1.7.2026)
vkládá § 38a a mění § 125c a § 125l
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O VODÁCH
(VODNÍ ZÁKON)
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel a předmět zákona
(1)  Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, jako ohrožené a nenahraditelné složky životního prostředí a přírodní zdroje, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů, pro zachování vodních zdrojů a předejití stavu nedostatku vody a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství1) . Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.
(2)  Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. V rámci vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na vodohospodářské služby, včetně nákladů na související ochranu životního prostředí a nákladů na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.
(2)  Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních.
(3)  Vodním útvarem je vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod.
(4)  Útvar povrchové vody je vymezené soustředění povrchové vody v určitém prostředí, například v jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního toku.
(5)  Silně ovlivněný vodní útvar je útvar povrchové vody, který má v důsledku lidské činnosti podstatně změněný charakter.
(6)  Umělý vodní útvar je vodní útvar povrchové vody vytvořený lidskou činností.
(7)  Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo kolektorech; kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr.
(8)  Vodním zdrojem jsou povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo které mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely.
(9)  Nakládáním s povrchovými nebo podzemními vodami je jejich vzdouvání pomocí vodních děl, využívání jejich energetického potenciálu, jejich využívání k plavbě nebo k plavení dřeva, k
Nahrávám...
Nahrávám...