dnes je 25.7.2024

SVJ a koupě pozemku kolem domu - praktickyGarance

9.2.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Častou otázkou z praxe v poslední době bývá odkup pozemku kolem domu (případně pod domem) ze strany SVJ, a jak se na takový záměr připravit.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Stavební úpravy v bytě po novele OZArchiv

11.1.2021, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stav po novele občanského zákoníku provedené zákonem č. 163/2020 Sb., s účinností od 1. 7. 2020.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Úprava předkupního práva od 1. 7. 2020 po novele občanského zákoníku č. 163/2020 Sb.Archiv

9.11.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků movitých i nemovitých věcí bylo do dne 31. 12. 2013 upraveno v § 140 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen “ObčZ“) v § 140 ObčZ tak, že pokud se převáděl spoluvlastnický podíl na věci, měli spoluvlastníci…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Správa společné věciGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí úprava (občanský zákoník z roku 1964, zákon č. 40/1964 Sb.) používal místo pojmu “běžná správa“ pojem “hospodaření se společnou věcí“, což lze považovat za pojmy…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Přídatné spoluvlastnictvíGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako zcela nová se zařazují ustanovení o přídatném (akcesorickém) spoluvlastnictví. To přichází v úvahu zejména v souvislosti s individuálním vlastnictvím nemovitých věcí (např. pozemků) vázaným účelově na spoluvlastnictví další nemovité věci (např. cesty nebo…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

SpoluvlastnictvíGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení o podílovém spoluvlastnictví upravují situaci, kdy vlastnické právo (nebo jiné věcné právo) k věci náleží alespoň dvěma osobám, přičemž je nerozhodné, zda jde o osoby fyzické či…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Zrušení spoluvlastnictvíGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s jednou ze základních zásad občanského zákoníku, jíž je zásada smluvní svobody (viz § 1 odst. 2 NOZ), se mohou spoluvlastníci kdykoliv dohodnout na zrušení svého spoluvlastnictví. Je samozřejmé, že obsahem dohody musí být ujednání o způsobu, jakým…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Práva a povinnosti spojené s nabývanou věcíGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na nabyvatele tak přecházejí jednak práva, která mohou být věcněprávní nebo ryze závazkové povahy, jednak povinnosti, o kterých platí to samé. Příkladem práv, která přecházejí na nabyvatele, jsou např. pozemkové služebnosti, předkupní právo sjednané jako právo…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Převod vlastnického právaGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním způsobem odvozeného nabytí vlastnického práva je jeho převod na základě smlouvy.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Nabývání vlastnického práva k nemovitostemGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Široké pojetí věci, resp. vymezení věci nemovité v § 498 NOZ - pozemek, podzemní stavba, věcná práva k nim, práva, o kterých to stanoví jiný právní předpis - právo stavby, a dále věci, o kterých to stanoví zvláštní zákon, bytové jednotky podle § 1159 a konečně…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Úvěr SVJ z pohledu vlastníka jednotkyGarance

14.5.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, kdy společenství vlastníků plánuje ve spravovaném domě, resp. jeho společných částech, provést např. rozsáhlejší opravy či stavební úpravy, vyvstává také otázka, jakým způsobem bude společenství takovou investici…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Notářský zápis se svolením nájemce k přímé vykonatelnostiGarance

11.10.2019, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době někteří pronajímatelé využívají možnosti dané zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále také „notářský řád”). Podle § 71b notářského řádu sepíše notář notářský zápis o dohodě, kterou se účastník občanskoprávního vztahu zaváže…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Vzor výzvy vlastníka k nápravě závadného jednáníArchiv

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady na údržbu společných částí domu ve výlučném užívání vlastníkaArchiv

14.6.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud stanovy nebo prohlášení vlastníka neurčují míru údržby a související výši příspěvků, je možné vycházet z premisy, že za běžnou údržbu společných částí domu ve výlučném užívání je odpovědný vlastník jednotky, kdežto za údržbu, která souvisí s funkčností…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Nabývání nemovitostí společenstvím vlastníků jednotekArchiv

16.4.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků může v souladu s § 1195 odst. 1 NOZ nabývat majetek pouze za účelem správy domu a pozemku. Společenství vlastníků má tedy takzvaně omezenou právní osobnost (§ 15 NOZ).…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Dohoda vlastníků jednotek o zrušení bytového spoluvlastnictví a jeho přeměně na podílové spoluvlastnictví k nemovité věciArchiv

13.9.2018, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ve smyslu § 1217 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zrušení bytového spoluvlastnictvíArchiv

13.9.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K zrušení spoluvlastnictví je přistupováno zejména tehdy, pokud se vlastnictví jednotek koncentruje do rukou jednoho nebo pouze několika vlastníků, pro které je nepraktické mít nemovitou věc rozdělenu na jednotlivé jednotky.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Stavební úpravy bez povolení výboruArchiv

16.2.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po převodu bytu na nového vlastníka obvykle následuje totální rekonstrukce včetně bouracích prací, nezřídka bez souhlasu výboru, projektu či stavebního povolení.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Pozemek neznámého či nedohledatelného vlastníka a zřízení věcného břemene služebnosti cestyArchiv

15.2.2017, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedostatečná identifikace vlastníka nemovité věci v katastru nemovitostí je poměrně častým jevem, který má především historické kořeny. Souvisí zejména s neexistencí evidence nemovitostí v padesátých letech minulého století a pozdější existencí tzv.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Podmínky skončení nájmu bytu výpovědíArchiv

11.3.2016, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový občanský zákoník vyžaduje pro výpověď z nájmu písemnou formu. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Pokud vypovídá nájem pronajímatel, je povinen nájemce poučit o právu vznést proti…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Běžná údržba a drobné opravy bytu a nařízení č. 308/2015 Sb.Archiv

12.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pronajímatel je povinen udržovat po celou dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Do účinnosti nařízení č. 308/2015 Sb. nebylo právním předpisem definováno to,…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Převádění bytů do osobního vlastnictvíArchiv

18.9.2015, Mgr. Kateřina Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro určení povinnosti bytového družstva převést jednotku (byt nebo nebytový prostor) svému členovi je rozhodující doba podání žádosti o převod, historie pořízení budovy a splnění dalších podmínek vyžadovaných právními předpisy.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Vymáhání pohledávek za vlastníkem jednotkyArchiv

13.8.2015, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Martina Vítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se zaměříme na možnosti postupu společenství vlastníků při vymáhání pohledávek za vlastníky jednotek a představíme si právní prostředky, které může společenství vlastníků využít v případech, kdy již k úhradě dlužných plateb nepostačuje domluva…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Absolutní majetková práva obecněArchiv

13.5.2015, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Absolutní majetková práva jsou upravena v Části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ). Podle § 977 jenom zákon může výslovně určit, která z majetkových práv jsou absolutní. Absolutními právy jsou práva věcná (hlava II, § 979 až 1474) a právo…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

VlastnictvíArchiv

13.5.2015, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Termínem “vlastnické právo“ se označuje subjektivní právo vlastníka k předmětu tohoto práva; tento předmět se označuje “vlastnictví“. NOZ tedy nesměšuje ani nezaměňuje pojmy “vlastnictví“ a “vlastnické právo“, jak to činil „starý” ObčZ např. v § 125, 132 nebo…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Základní práva a povinnosti vlastníka v souvislosti s užíváním jednotky a společných částíArchiv

14.4.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Zároveň musí…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Společné prohlášení vlastníků o odstranění vad prohlášení dle § 1168 NOZArchiv

27.10.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKŮ O ODSTRANĚNÍ VAD PROHLÁŠENÍ

Prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictvíGarance

17.3.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení vlastníkaArchiv

20.11.2013, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení je jednostranné právní jednání, kterým vzniká bytové spoluvlastnictví, tj. jsou vymezeny jednotky a definovány další zákonem vymezené náležitosti.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Vznik nájmu bytu, nájemní smlouva a její náležitosti, nájemnéArchiv

19.8.2013, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájem bytu jako občanskoprávní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká uzavřením nájemní smlouvy. Předpokladem vzniku nájemního vztahu není od 1. 1. 1992 rozhodnutí správního orgánu o přidělení bytu do užívání, a ani jeho souhlas, avšak nezbytným…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Zápach z bytu II

12.7.2013, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník bez dědice

12.6.2013, Mgr. Lenka Bejčková, LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvence vlastníka a souhlas SVJ

9.4.2013, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyjmutí prostor ze splečných

28.3.2013, Mgr. Lukáš Pospíšil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platební příkaz bez adresy dlužníka

12.3.2013, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odprodej pohledávky

17.12.2012, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava prohlášení

6.12.2012, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zámek k rozvodům elektřiny

15.10.2012, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní způsoby vzniku jednotky podle NOZ v porovnání se ZOVBArchiv

3.10.2012, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zásadě jsou jednotlivé druhy právních skutečností vedoucích ke vzniku jednotky (více jednotek) v NOZ shodné se základními předpoklady pro vymezení jednotek v domě a způsoby vzniku jednotek podle…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Nenahlášený spolubydlící

23.8.2012, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Půjčení klíčů od půdy

24.4.2012, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kocour v bytě

24.4.2012, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koeficient pro garáž

2.4.2012, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik jednotky na základě smlouvy o výstavběArchiv

22.7.2010, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o výstavbě je zvláštním typem smlouvy, který je upraven v ZOVB. Na jejím základě může vzniknout vlastnictví jednotek a podílové spoluvlastnictví společných částí domu. Smlouva musí mít písemnou formu a od 1. 7. 2000 nepodléhá vkladu do…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...