dnes je 20.7.2024

Input:

Změny ve zdanění funkcionářů od roku 2023

10.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.7.4 Změny ve zdanění funkcionářů od roku 2023

Ing. Zdeněk Morávek

Nejdříve zopakujme základní pravidla zdanění odměn funkcionářů společenství vlastníků, tedy zejména členů výboru SVJ. Tyto odměny představují příjmy podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”).

Pro zdanění je tedy rozhodující, zda poplatník učinil u plátce daně prohlášení k dani či nikoli. Pokud tedy poplatník učiní u společenství vlastníků prohlášení k dani, potom jeho příjem, bez ohledu na jeho výši, je zdaňován zálohou na daň a může uplatňovat příslušné slevy na dani. Pokud poplatník prohlášení k dani neučinil, potom v případě splnění podmínek podle § 6 odst. 4 ZDP je příjem zdaněn srážkovou daní, v případě nesplnění zálohovou daní, ovšem bez možnosti uplatnění slev na dani.

Podmínky § 6 odst. 4 ZDP jsou dány zejména výší příjmů, a to

  • u příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce jejich úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč,

  • v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

To znamená, že v případě dohody o provedení práce je rozhodující částka 10 000 Kč, v případě ostatních příjmů ze závislé činnosti je to částka rozhodná pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění. Do konce roku 2022 byla tato částka 3 500 Kč, od roku 2023 se na základě sdělení MPSV č. 320/2022 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, tato částka zvyšuje na 4 000 Kč. To znamená, že pro zdanění odměny funkcionářů SVJ bude v roce 2023 rozhodující částka 4 000 Kč.

Příklad
Předseda výboru SVJ pobírá za tuto svou činnost měsíční částku 4 500 Kč. Protože se jedná o zaměstnance, neučinil u SVJ prohlášení k dani.

V daném případě je překročena částka účasti na nemocenském pojištění, proto nejsou splněny podmínky § 6 odst. 4 ZDP a odměna bude zdaněna zálohovou daní bez možnosti uplatnění slev na dani (nebylo učiněno prohlášení k dani).

Příklad
Předseda výboru SVJ pobírá za tuto svou

Nahrávám...
Nahrávám...