dnes je 20.7.2024

Input:

Povinnost společenství vlastníků jednotek zveřejnit účetní závěrku

18.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.5 Povinnost společenství vlastníků jednotek zveřejnit účetní závěrku

Ing. Bc. Martin Durec

V souladu s ustanovením § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚČ”), platí, že účetní závěrku (tj. obecně rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu) jsou povinny zveřejnit ty účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku. Dle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, je veřejným rejstříkem i rejstřík společenství vlastníků jednotek.

Z toho vyplývá, že každé společenství vlastníků (dále jen „SVJ”) má povinnost zveřejnit svoji účetní závěrku, a to v rozsahu v jakém jimi byla sestavena (§ 21a odst. 1 ZÚČ). Z tohoto obecného pravidla mají v souladu s ustanovením § 21a odst. 9 ZÚČ určitou výjimku mikro a malé účetní jednotky nemající povinnost auditu, dle které nemusí tyto účetní jednotky zveřejňovat v rámci své účetní závěrky výkaz zisku a ztrát (tj. zveřejňují povinně v rámci účetní závěrky pouze rozvahu a přílohu):

 1. v souladu s ustanovením § 1b odst. 1 ZÚČ je mikro účetní jednotkou ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z následujících hraničních hodnot:
  1. aktiva celkem 9 000 000 Kč,
  2. roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč,
  3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10,
 2. v souladu s ustanovením § 1b odst. 1 ZÚČ 2 je malou účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z následujících hraničních hodnot:
  1. aktiva celkem 100 000 000 Kč,
  2. roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč,
  3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Dle § 21a odst. 4 ZÚČ zveřejňují SVJ svoji účetní závěrku uložením do sbírky listin nejpozději do 30 dnů po schválení shromážděním vlastníků (viz § 1208 písm. c) NOZ), nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byla účetní závěrka shromážděním schválena.

V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a dále § 18 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, platí, že účetní závěrka (stejně jako ostatní listiny, které se zakládají do sbírky listin, a jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku), se podávají pouze v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) s textovou vrstvou nebo ve formátu Extensible Hypertext Markup Language (přípona XHTML).

Účetní závěrku v této elektronické podobě je možné krajským soudům, jež rejstřík společenství vlastníků vedou, zasílat (dle informací uvedených na https://or.justice.cz) následujícími způsoby:

 1. datovou schránkou SVJ, pokud ji má zřízenu,
 2. na elektronickou adresu soudu – emailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem daného SVJ založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „elektronický podpis”),
 3. prostřednictvím online podání do Sbírky listin na https://or.justice.cz/ias/ui/podani (opět s elektronickým podpisem daného SVJ),
 4. webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz (i zde s
Nahrávám...
Nahrávám...