dnes je 23.4.2024

Bezpečnost práce při rekonstrukcích v SVJGarance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

I když jsou společenství vlastníků jednotek nepodnikajícími sdruženími, tak i ona mají své povinnosti a mohou se při neplnění bezpečnostních požadavků dostat do situace, která může skončit pokutou, v horším případě dokonce i trestním stíhání. V následujícím…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Ostatní stavby související s bydlenímGarance

1.2.2024, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S provozem obytného domu často souvisejí i jiné stavby, které jsou zpravidla příslušenstvím domu. Příslušenství věci vymezuje OZ jako vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Konsolidační balíček - možné změny z pohledu SVJGarance

4.8.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, tedy tzv. konsolidační nebo ozdravný balíček, tvoří nejvýznamnější část opatření ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí,…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Zákaz krátkodobého pronájmu bytu typu „Airbnb" výkladem Nejvyššího soudu ČRGarance

10.7.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článkem SVJ a případný zákaz krátkodobého pronájmu bytu typu „Airbnb” jsme počátkem roku 2022 podrobně informovali o mediálně známém soudním případu, kdy se vlastník bytové jednotky a člen SVJ jako přehlasovaný vlastník domáhal nejprve u Městského soudu…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Novela zákona o evidenci skutečných majitelůGarance

11.10.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 10. 2022 vstoupil do účinnosti zákon č. 245/2021 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM”). Touto novelou bylo stanoveno, že i pro společenství vlastníků jednotek musí být v evidenci skutečných…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Zastropování cen energií platí od příštího rokuGarance

11.10.2022, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. října začal platit celoplošný úsporný tarif. Nárok na něj má každý a není proto nutné podávat žádost. Úsporný tarif je ádní opatření, které se ádá ze částí - státního příspěvku   odpuštění poplatku na  ých zdrojů energie…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Metodika odběru teplé vody v SVJGarance

5.8.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Měřidla proteklého množství studené a teplé vody (vodoměry) jsou podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, stanovenými měřidly a podléhají státní metrologické kontrole. Pokud jsou údaje těchto vodoměrů využívány při rozúčtování…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Rozsudek k hlasování jednoho z manželů na shromážděníGarance

5.7.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protože žádný z manželů nedal před zahájením shromáždění nijak najevo, že by se zastoupením druhým manželem nesouhlasil, je nutno vycházet z toho, že manžel přítomný na shromáždění byl oprávněn na něm hlasovat za jednotku jako společný…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Vztah hospodaření společenství a příspěvků na správu domu a pozemkuGarance

5.7.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na správu domu a pozemku, což patří mezi základní povinnosti vlastníků jednotek.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Smlouva o nájmu bytuGarance

19.4.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislativní změny v oblasti spotřeby, rozúčtování a vyúčtování nákladů na centrálně připravované teplo a teplou voduGarance

14.4.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních několika měsících došlo k dvěma legislativním počinům v oblasti spotřeby, rozúčtování a vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu, a to z důvodu zapracování změn, které přinášejí předpisy Evropské unie, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Digitální archivace účetních dokladůGarance

14.4.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálním trendem je i digitální archivace dokumentace společenství a účetních dokladů. Níže se zabýváme podmínkami, technologií a právními předpoklady.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Informace k právním možnostem ubytování uprchlíkůGarance

4.4.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento materiál obsahuje základní informace o právních možnostech ubytování uprchlíků. Je určen pro veřejnost k získání obecné orientace v dané problematice. Vznikl ve spolupráci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Smlouva o obecném nájmuGarance

16.3.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za jakých okolností společenstvím vlastníků hrozí sankce v souvislosti s vyúčtováním služeb?Garance

10.2.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel služeb splní svou povinnost provést vyúčtování jen v případě, že zálohy na služby vyúčtoval řádně, neučiní-li tak (a není přitom významné, zda služby nevyúčtoval vůbec nebo je nevyúčtoval řádně), je v prodlení s touto svou povinností a je povinen…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Možnost SVJ vlastnit pozemekGarance

10.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsobilost společenství vlastníků jednotek právně jednat je omezena stanoveným předmětem činnosti zejména na úkony spojené se správou domu; v tomto rámci je oprávněno výjimečně nabýt i vlastnické právo k…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Výpočet spotřeby tepla v objektech s různými tepelnými ztrátamiArchiv

16.12.2021, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřeba tepla k vytápění v bytovém, polyfunkčním nebo nebytovém domě je určena stavebně-technickými vlastnostmi domu. Spotřeba tepla k vytápění je tedy až následnou provozní charakteristikou domu, nikoliv charakteristikou určující. Předání tepelné energie…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Pravidla účasti zástupce na shromážděníGarance

15.12.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účastní-li se shromáždění zástupce vlastníka jednotky, jedná za vlastníka, tedy vyjadřuje se k jednotlivým návrhům, hlasuje apod.; není přitom významné, zda se shromáždění účastní sám nebo společně s vlastníkem. Účastní-li se shromáždění společně, není…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Zastupování vlastníků jednotek na shromážděníGarance

15.12.2021, JUDr. Jiří Čáp, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V záležitosti zastupování vlastníka jednotky na jednání shromáždění na základě plné moci je nezbytné nejdříve posuzovat, zda je vůbec možné, aby se v konkrétním SVJ nechal vlastník jednotky zastoupit na shromáždění na základě plné moci udělené jiné osobě…

Profesionální předseda společenství vlastníků jednotekGarance

14.12.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každé společenství musí mít ve svém čele ustavený statutární orgán, který jej řídí, fakticky zajišťuje (či pověřuje zajištěním) jeho správu, údržbu společných částí domu a pozemku a svolává nejvyšší orgán SVJ, kterým je…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Žádná legislativa nesmí potlačovat technický rozvoj ani při měření spotřeby tepla v bytechGarance

10.8.2021, Ing. Miroslav Los, Zdroj: Verlag Dashöfer

Očekávané nové informace k měření tepla v bytech po účinnosti novely energetického zákona byly prezentované mimo jiné prostřednictvím webináře k evropským směrnicím EED, Artav záznam 28_5_2021.mp4. Pro úplnost a vyváženost webináře doplňujeme informace o…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Smlouva o nájmu garážového stáníGarance

17.6.2021, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor stanov SVJGarance

17.6.2021, SMBD, JUDr. Jiří Čáp, JUDr. František Lebl, JUDr. Ivana Šimonková, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzorové stanovy pro SVJ (zde odkaz ke stažení) vydalo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. (Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, sdruzeni@bytovadruzstva.cz, www.bytovadruzstva.cz) jako součást celé Metodického návodu pro stanovy SVJ se…

Aktuální otázka z praxe - možnost rozdělení SVJ?Archiv

12.5.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S otázkou na možnost rozdělit stávající společenství vlastníků jednotek (dále též jen jako „SVJ”) jsem se v poslední době setkala vícekrát. Je tudíž zřejmé, že se jedná o aktuální téma, proto bych v tomto článku chtěla nastínit kroky, jakými by se podle mého…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

K metodologii průběžného informováníArchiv

15.3.2021, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

U denostupňové metody, z její podstaty, je problém četnosti informování již vyřešen! Realizuje se měření teploty v bytech za účelem měření tepelné pohody několikrát za hodinu s přihlédnutím k aktuální venkovní teplotě. Průběžně se počítá aritmetický průměr…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Přeúčtování srážkových vod pronajímatelem nájemciArchiv

10.2.2021, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky související se srážkovou vodou upravuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích”).…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Porovnání energetických směrnic EU s právním pořádkem ČRArchiv

10.2.2021, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z celkového počtu 3 894 tis. bytů je cca 40 % bytů v bytových domech, kde míru užití tepla z ústředního vytápění a centralizované dodávky teplé vody v jednotlivých bytech určujeme jen odhadem, a to převážně na základě dílčího měření nebo indikací doby činnosti…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Stavební úpravy v bytě po novele OZArchiv

11.1.2021, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stav po novele občanského zákoníku provedené zákonem č. 163/2020 Sb., s účinností od 1. 7. 2020.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Využití elektronického hlasování při rozhodování per rollam - NÁMĚT DO DISKUSEArchiv

11.1.2021, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve dvoudílném příspěvku se budeme zabývat některými otázkami týkajícími se rozhodování mimo zasedání shromáždění v SVJ, se zaměřením na možnost využití hlasování elektronickými prostředky. Příspěvek má být podnětem k diskusi na toto téma, které je trvale…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Společně sdílené energetické služby v SVJArchiv

10.10.2020, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika zabezpečení tepelné energie (pojem údajně v ČR zahrnuje teplo a chlad) ve službách spojených s bydlením se týká tří subjektů.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Jak uskutečnit zasedání shromáždění SVJ v době mimořádných opatření - praktickyGarance

9.10.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejeden výbor či předsedu společenství vlastníků aktuálně trápí zákonná povinnost svolat jednou ročně shromáždění k zasedání. Tato povinnost je dána ust. § 1207 odst. 2 NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a obvykle i samotnými stanovami,…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Smlouva o výkonu funkce předsedy výboru SVJGarance

8.9.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedosažitelný vlastník jednotky - co lze v takové situaci dělatArchiv

30.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ”), účinné do 30. 6. 2020, vymezovalo hned několik případů, kdy byl k rozhodování v souvislosti s bytovým spoluvlastnictvím potřebný souhlas vlastníků všech…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Hospodaření společenstvíGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství hospodaří podle pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí (dále jen „pravidla pro správu domu”). Tato pravidla mohou být obsažena v prohlášení vlastníka nebo ve stanovách (§ 1191 odst. 1…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Doručení pozvánky na shromáždění vhozením do poštovní schránkyGarance

30.6.2020, JUDr. Jiří Čáp, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V konkrétním případu řešíme formulaci ustanovení stanov ke svolávání shromáždění. Je zde uvedeno typické vyvěšení pozvánky 14 dní předem a zároveň „zaslání pozvánky”. Je pozvánka vhozená výborem do poštovní schránky řádně doručená? Nemůže být rozporováno, že…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Evidenční list - formulářGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnět vlastníků ke svolání shromáždění s programem modernizace výtahuGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Shromáždění vlastníků jednotek a pravidla pro jeho svolání, jednání a usnášeníGarance

30.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Shromáždění vlastníků jednotek je nejvyšším orgánem společenství vlastníků, který rozhoduje o všech zásadních záležitostech společenství. Stejně jako pro jiné orgány právnických osob platí i pro shromáždění vlastníků jednotek pravidla vztahující se k jeho…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Soustava orgánů SVJ po novele NOZ, účinné od 1. 7. 2020Garance

30.6.2020, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem této podkapitoly je poskytnout základní informaci o změnách v souboru ustanovení o orgánech SVJ (včetně ustanovení o shromáždění, která se přiměřeně použijí také na správu bez vzniku SVJ), k nimž došlo rozsáhlou novelizací právní úpravy bytového…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Vzor návrhu na hlasování per rollamGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Shromáždění, rozhodování mimo shromáždění a náhradní shromáždění po 1. 7. 2020Garance

30.6.2020, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení o shromáždění vlastníků jednotek je v rámci právní úpravy bytového spoluvlastnictví v NOZ zařazeno v rámci souboru ustanovení o správě domu a pozemku. Jde o shromáždění vlastníků, které rozhoduje všechny důležité záležitosti týkající se správy domu…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Statutární orgán SVJ od 1.7.2020Garance

25.6.2020, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o povinně volený orgán. Novela OZ 2020 se dotýká v podstatě jen dosavadní působnosti shromáždění v § 1208 NOZ, včetně možností vlastníků jednotek rozhodovat mimo zasedání shromáždění. Ve vztahu ke statutárnímu oránu z toho pak vyplývá, že záležitost, která…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Úvěr SVJ z pohledu vlastníka jednotkyGarance

14.5.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, kdy společenství vlastníků plánuje ve spravovaném domě, resp. jeho společných částech, provést např. rozsáhlejší opravy či stavební úpravy, vyvstává také otázka, jakým způsobem bude společenství takovou investici…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Kamery umístěné vně bytového domu - praktické otázky a odpovědiGarance

10.4.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnohá společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ”) v jimi spravovaných bytových domech využívají k zajištění ochrany majetku kamerové systémy. Vždy, když je kamerami automatizovaně prováděno snímání veřejného prostoru, jehož účelem je možnost identifikace…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Ověření správné funkce patního vodoměruGarance

16.3.2020, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

S rostoucí cenou vodného a stočného se množí dotazy s podezřením na možné ovlivnění či s pochybnostmi o správné funkci patního vodoměru při užití tohoto stanoveného měřidla s významem dle § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Good practice - čtyři specifické případy rozúčtování tepla a teplé vodyGarance

21.1.2020, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedávné dílčí změny v pravidlech pro oceňování sdílených energetických služeb v bytových a polyfunkčních domech jsou konfrontovány se zkušenostmi s jejich aplikacemi v praxi. Pro současnost je charakteristická zjevná nečinnost odpovědných orgánů týkající se…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Předpisy upravující povinnost zřídit zábradlí ve vícepodlažních domechGarance

14.12.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvedená problematika je řešena v předpisech stavebního práva. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon”, v ust. § 169 odst. 1 výslovně stanoví povinnost při povolování, provádění,…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...