dnes je 20.7.2024

Input:

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotek

15.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1 Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotek

JUDr. Petra Kejvalová

Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním podáním a za jeden poplatek provést více změn najednou?

Formulář

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků lze podat ve smyslu § 18 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob pouze prostřednictvím formuláře.

Formulář je dostupný na portálu www.justice.cz. – konkrétní odkaz je https://or.justice.cz/ias/ui/podani, přičemž je zapotřebí vyplnit tzv. inteligentní formulář.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku, upravuje náležitosti jednotlivých formulářů.

Podání formuláře

Formulář lze podat příslušnému rejstříkovému soudu v listinné podobě nebo elektronicky.

Podpis na návrhu na zápis změn v listinné podobě musí být úředně ověřen. Návrh na zápis změn v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky. V případě podání v listinné podobě lze doporučit vyhotovit kopii podání a na tuto kopii nechat vyznačit razítko podatelny příslušného soudu osvědčující podání předmětného návrhu.

Soudní poplatek

S podáním návrhu na zápis změn je spojena poplatková povinnost. Ve smyslu zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích – dle položky 11 sazebníku poplatků činí poplatek 2.000 Kč.

Přikládané listiny

K návrhu na zápis změn se přikládají všechny listiny, které dokládají skutečnosti, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listiny, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem – to znamená, že můžeme například doložit pouze notářský zápis, jímž osvědčujeme změnu stanov. Pokud je společenství vlastníků zastoupeno, pak se přikládá plná moc. Navrhujeme-li změnu i jiných údajů, doložíme soudu všechny listiny, na základě kterých předmětná skutečnost vznikla. Pakliže bychom navrhovali změnu údajů a přitom soudu nedoložili patřičné listiny, může nás soud vyzvat k doplnění. Pokud zároveň navrhujete například změny personálního obsazení výboru /eventuelně předsedy společenství vlastníků/ – pak dokládáme například i čestná prohlášení každého nového zapisovaného člena výboru a zároveň souhlas takového člena se zápisem do rejstříku, pokud již nebyl dříve v rejstříku zapsán, dále dokládáme například zápis ze zasedání výboru, na němž byl zvolen předseda výboru, a obdobně tedy čestné prohlášení a souhlas se zápisem v případě předsedy.

U některých ze zmiňovaných listin – například ve smyslu § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon vyžaduje úřední ověření podpisu. Všechny přílohy k návrhu postačí v jednom vyhotovení, a to buď v originále, nebo úředně ověřené kopii. Pokud je návrh podáván v listinné podobě, připojují se k němu rovněž na médium dokumenty, které se zakládají do sbírky listin.

Jedním podáním lze navrhnout vícero změn ve společenství.

Navrhovatel

Navrhovatelem v případě společenství vlastníků je vždy dané společenství – za které návrh může podat buď osoba oprávněná za společenství jednat, tj. statutární orgán či jeho člen, a nebo osoba jednající na základě plné moci (udělené s úředně ověřeným podpisem).

Postup při vyplňování formuláře, upozornění na některé aspekty

Do aplikace vstoupíme prostřednictvím odkazu https://or.justice.cz/ias/ui/podani, stisknutím tlačítka inteligentní formulář.

Následně vybereme typ podávaného návrhu – změna zapsaných údajů a zadáme IČO – načtou se nám údaje zapsané ve veřejném rejstříku.

Formulář se sestává z předmětné a závěrečné části.

Než začnete, doporučuji si opsat či uložit návratový kód, který je uveden v horní zelené liště formuláře. Prostřednictvím tohoto kódu se můžete do rozpracovaného návrhu přihlásit, aniž byste případně museli údaje

Nahrávám...
Nahrávám...