dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 51/1997 SbNU, sv.8, K počátku lhůty k odvolání podle § 204 odst. 1 občanského soudního řádu K odkladu vykonatelnosti napadeného rozhodnutí podle § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 51

I. ÚS 272/96

K počátku lhůty k odvolání podle § 204 odst. 1 občanského soudního řádu
K odkladu vykonatelnosti napadeného rozhodnutí podle § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb.

Jen řádné a předpisům vyhovující doručení rozhodnutí má ten důsledek, že odvolací lhůta počne běžet osobě, které je doručováno (viz R 19/68 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu).

Pokud rozsudek není pravomocný a není tedy ani vykonatelný, odklad jeho vykonatelnosti nepřichází v úvahu (§ 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu).

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 7. května 1997 sp. zn. I. ÚS 272/96 ve věci ústavní stížnosti E. D. proti rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad Nisou z 22. 8. 1991 sp. zn. 7 C 333/88 o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

I. Výrok

1. Návrh na zrušení rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 22. 8. 1991 sp. zn. 7 C 333/88 a vyznačení doložky právní moci se odmítá.

2. Ústavní soud České republiky ukládá Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené pod sp. zn. 7 C 333/88 a aby neprodleně předložil podané odvolání spolu s tímto spisem Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

3. Návrh na odložení vykonatelnosti napadeného rozsudku okresního soudu se zamítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka se ústavní stížností ze dne 9. 10. 1996 domáhala zrušení rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 22. 8. 1991 čj. 7 C 333/88-77 a zrušení rozhodnutí o vyznačení doložky právní moci u tohoto rozsudku „na den 27. 11. 1991“. Uvedeným rozsudkem bylo zrušeno spoluvlastnictví navrhovatelky M. K. a odpůrkyní M. J. a E. D. (stěžovatelky) k domu č. p. 2128 v J. n. N. na stavební parcele č. 2077 a pozemkové parcele č. 1583/12, zapsaných na listě vlastnickém č. 3387 střediska geodezie v Jablonci nad Nisou pro obec a kat. úz. J. n. N. s tím, že nemovitost se přikazuje navrhovatelce M. K. a odpůrkyni M. J., které jsou povinny zaplatit odpůrkyni E. D. náhradu společně a nerozdílně 72744 Kčs, a to 35000 Kčs do 3 dnů od právní moci rozsudku, zbytek pak ve splátkách po 1000 Kčs splatných vždy každého 15. dne v měsíci předem počínaje 1. měsícem po právní moci rozsudku pod ztrátou výhody splátek. Tento rozsudek prý nebyl stěžovatelce řádně doručen, obdržela jej dne 7. 4. 1992 v soukromém dopise od své matky M. J. a dne 16. 4. 1992 podala proti němu u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou odvolání. Odvolání stěžovatelky ze dne 16. 4. 1992 proti rozsudku okresního soudu ze dne 22. 8. 1991 č. j. 7 C 333/88-77 nebylo předloženo odvolacímu soudu až do dnešní doby, takže o něm nebylo dosud rozhodnuto.

Stěžovatelka podala ve věci zrušení podílového spoluvlastnictví také návrh na obnovu řízení, který Okresní soud v Jablonci nad Nisou usnesením ze dne 6. 12. 1993 č. j. 7 C 1262/93-13 zamítl a Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci usnesením ze dne 8. 3. 1994 sp. zn. 30 Co 37/94 usnesení soudu prvého stupně potvrdil. Proti usnesení krajského soudu podala stěžovatelka dovolání, které

Nahrávám...
Nahrávám...