dnes je 4.10.2022

Input:

Pojetí účinnosti v konečném užití tepla - měřením či zástupně

9.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.17
Pojetí účinnosti v konečném užití tepla - měřením či zástupně

Ing. Jiří Skuhra, CSc.

Ke spotřebě tepla u konečného uživatele přispívají nejvýznamnějším způsobem vytápění a ohřev vody (popř. i chlazení), které pokrývají přibližně 50 % celkové poptávky po teple, cca 80 % z tohoto množství se využívá v budovách. Na dosažení cílů efektivního využití tepla a šetrnosti ke klimatu má značný vliv renovace budov a podpora efektivnějšího provozu a využívání budov. Jasné a včasné informace a účty za teplo založené na skutečné spotřebě umožňují spotřebitelům, aby se aktivně podíleli na snižování množství tepla potřebného na vytápění a ohřev vody. Přibližně 40 % bytů se nachází v bytových domech, z nichž mnohé využívají systémy společného vytápění prostor nebo přípravy teplé užitkové vody. Pro uživatele těchto obydlí jsou proto důležité přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o spotřebě tepla bez ohledu na to, zda mají či nemají přímý a individuální smluvní vztah s dodavatelem tepla a teplé vody.

Vyúčtování a průběžně poskytované údaje o "spotřebě"

Jedním z cílů současné proklamované změny je vyjasnit a posílit platná pravidla týkající měření tepla a jeho vyúčtování.

Mezi konkrétní předpoklady informování o spotřebě tepla a jeho vyúčtování patří vyjasnění pojmu "koneční uživatelé" vedle pojmu "konečný zákazník", s cílem určit, že práva na informace o vyúčtování a spotřebě se vztahují i na spotřebitele bez individuálních nebo přímých smluv s dodavatelem energie používané pro systémy společného vytápění (popř. chlazení) nebo přípravy teplé vody v budovách s více uživateli.

Zákazníkem v teplárenství ČR je osoba, která nakupuje tepelnou energii pro její konečné využití a odebírána koupenou tepelnou energii odběrným tepelným zařízením, které je přímo připojeno k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné energie. Konečným spotřebitelem podle energetického zákona (EneZ) je fyzická či právnická osoba, která dodanou tepelnou energii pouze spotřebovává (znění do 31.prosince 2015, změna novelou EneZ zákonem č.131/2015 Sb.). § 78 odst. 1 EneZ ukládá, že "povinností dodavatele tepelné energie je dodávku měřit, vyhodnocovat a vyúčtovat podle skutečných parametrů a údajů měřicího zařízení, které na svůj náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje".

Pojem "koneční uživatelé" zahrnuje konečné zákazníky. Pokud ustanovení předpisů odkazují na konečné uživatele, neměla by být proto chápána tak, že by vylučovala konečné zákazníky.

Práva týkající se vyúčtování a informací o vyúčtování či údajů o spotřebě jsou cílena na spotřebitele vytápění, chlazení nebo teplé vody dodávaných z ústředního zdroje, i když tito spotřebitelé nemají přímý individuální smluvní vztah s dodavatelem energie. Za účelem splnění tohoto aspektu právních předpisů je zaveden pojem "dílčí měření" odkazující na měření spotřeby v jednotlivých jednotkách budov s více bytovými jednotkami nebo víceúčelových budov, kde jsou tyto jednotky zásobovány z ústředního zdroje a kde uživatelé nemají přímou nebo individuální smlouvu s dodavatelem energie. Rovněž se požaduje, aby byla k dispozici zveřejněná kritéria, metodiky a postupy používané pro udělování výjimek z obecného požadavku na dílčí měření v budovách s více uživateli a aby vyjasnily bezpodmínečný požadavek na individuální měření teplé vody v obytných částech obytných budov s více uživateli.

Za účelem posílení významu měření tepla a jeho vyúčtování, na případnou změnu chování konečného uživatele a následné úspory tepla, jsou přijímány požadavky na užitečnější a úplnější informace o vyúčtování na základě údajů o spotřebě, opravených o klimatický korekční faktor. To zahrnuje příslušná srovnání a nové prvky, jako jsou informace o související skladbě zdrojů tepla a emisích skleníkových plynů a o dostupných postupech pro podávání stížností nebo mechanismech řešení sporů.

Do § 6 vyhlášky č. 376/2021 Sb. k energetickým službám bylo doplněno devět (!) nových požadavků, které je poskytovatel služeb povinen ve vyúčtování uvádět:

- Informace o skladbě zdrojů energie a o ročních emisích skleníkových plynů (písm. h), informace o energetické náročnosti a o podílu energie z obnovitelných zdrojů (písm. i) a popis jednotlivých daní, poplatků a jiných peněžitých plnění vztahujících se k dodané tepelné energie (písm. j) jsou z pohledu příjemce služby naprosto nadbytečné a není důvod, proč by měly být součástí rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody.

- Meziroční srovnání náměrů za aktuální zúčtovací období a za stejné období předchozího roku upravené s ohledem na klimatické podmínky v těchto obdobích (písm. k) si klade za cíl poskytnout příjemcům služby informaci o vývoji jejich spotřebitelského chování. Informace to bude značně zavádějící, protože zohledněny mají být pouze venkovní teploty. Objem vnějších a vnitřních tepelných zisků obsahovat nebude, přičemž tyto položky mají na finální spotřebu tepla značný vliv.

- Kontakt na energetické konzultační a informační středisko (písm. l), informace o těchto střediscích (písm. m), odkazy na weby s informacemi o zvyšování energetické účinnosti (písm. n) a informace o mediačních službách a mechanismech alternativního řešení sporů (písm. o) jsou opět z pohledu příjemce služby naprosto nadbytečné a není důvod, proč by měly být součástí rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody.

- Srovnání s referenčním příjemcem služeb (písm. p) jako jediné dává jednoznačně smysl, ale je to informace, kterou si mohou příjemci služeb již dnes z rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody dovodit.

Předpoklad průběžného informování

Přísnější požadavky na časté informace o vyúčtování nebo údaje o spotřebě v případech, kdy jsou k dispozici dálkově odečitatelné přístroje kombinovány s pravidly zajišťujícími postupný přechod na dálkově odečitatelné měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, současně usilují o to, aby bylo zajištěno, že pro všechny konečné uživatele budou nakonec k dispozici včasnější a častější informace. Slouží k tomu transparentní a veřejně dostupná pravidla pro rozdělování nákladů pro obytné nebo víceúčelové budovy a uvnitř těchto budov. Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí "takové stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor" - zákon č. 362/2021 Sb., část čtvrtá, čl. V, bod 12. Definice v tomto bodě zákona, je dále doplněna ustanovením, že "za dálkově odečitatelné měřidlo nebo přístroj registrující dodávku tepelné energie nelze považovat stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, který byl nainstalován před datem účinnosti tohoto zákona (1.1.2022) a splňuje kritérium podle věty první, ale není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje registrujícího dodávku tepelné energie." Tím je dána i výjimka z pravidla zaručit častější informování.

Informace o "spotřebě" tepla

Z nákladů na dodávku tepla a z jednotkové ceny tepla se pak

Nahrávám...
Nahrávám...