dnes je 2.7.2022

Input:

Připravovaná novela zákona o službách

14.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.2
Připravovaná novela zákona o službách

Mgr. Adriana Kvítková

V této druhé navazující části příspěvku seznámíme čtenáře s uvažovanými změnami, které by mohl s účinností od 1. 1. 2023 přinést návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "návrh novely zákona").

Na úvod je vhodné zdůraznit, že návrh novely zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o službách" nebo ZOS), je na počátku legislativního procesu, na podzim loňského roku byl předložen vládě, která jej zatím neprojednala, návrh novely nebyl dokonce ani zařazen na její jednání, tedy není projednáván PSP, z čehož vyplývá, že může dojít ke změnám, přičemž v tomto příspěvku vycházíme ze znění předloženém dne 22. 10. 2021 vládě.

Stejně jako v případě již účinné vyhlášky č. 376/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, byl návrh novely iniciován nutností transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Podle předkládací zprávy MMR navrhované změny v zákoně o službách posilují práva příjemců centrálně připravovaného tepla a teplé vody na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě, aby měli dostatečně častou zpětnou vazbu o spotřebě.

Kromě změn souvisejících se zpracováním předpisů EU, jež budou popsány níže, jsou navrženy změny vycházející z praxe, a to:

- upřesnění ustanovení o určení výše spotřební složky příjemce služeb, který některým z přesně vymezených způsobů zmaří zjištění své spotřeby tepla nebo teplé vody poskytovatelem služeb, konkrétně se jedná o změny v ust. § 6 ZOS, jež reagují na vzorec pro výpočet spotřební složky nákladů na vytápění stanovený v příloze č. 2 vyhlášky č. 269/2015 Sb. Podle navrhovaného znění ust. poslední věty § 6 odst. 3 ZOS neumožní-li příjemce služeb instalaci stanovených měřidel podle zákona o metrologii s platným ověřením nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, určí se v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů podle vzorce stanoveného prováděcím právním předpisem, nejvýše však jako trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky". Obdobně i navrhované znění ust. poslední věty § 6 odst. 4 ZOS "neumožní-li příjemce služeb instalaci vodoměrů na teplou vodu s platným ověřením nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, určí se v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů podle vzorce stanoveného prováděcím právním předpisem, nejvýše však jako trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky", a

- vyjasnění budoucí praxe při aplikaci novely vyhlášky, která rozšiřuje výčet informací, jež poskytovatel služeb musí ve vyúčtování za zúčtovací období uvést a které se přitom nevztahují k nedoplatku za služby [ust. § 6 písm. h) až p) vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů], proto se navrhuje výslovně stanovit, že vady vyúčtování neovlivňují splatnost přeplatku a že na splatnost nedoplatku na zálohách za služby nemají vliv takové vady vyúčtování, které nevedou k chybnému určení výše nedoplatku (ust. § 7 odst. 3 poslední dvě věty návrhu novely zákona). Přičemž je návrhem novely dále upřesněno, že náklady na vyhotovení a doručení vyúčtování služeb nelze zahrnout do nákladů na služby (ust. § 7 odst. 4 návrhu novely zákona), jelikož se jedná o činnost spojenou se správou zúčtovací jednotky (domu).

A nyní již podrobný přehled změn podle návrhu novely zákona o službách, jež byly vyvolány transpozicí evropského práva.

V úvodních ustanoveních se navrhuje nově definovat zjištěnou spotřebu tepla jako hodnotu zjištěnou jako rozdíl odečtu naměřených hodnot na instalovaných měřidlech podle zákona o metrologii nebo na zařízeních pro rozdělování nákladů na vytápění na konci a na začátku období, za které se informace o zjištěné spotřebě tepla příjemci služeb poskytuje, upravená za použití korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou a které se používají při rozúčtování (ust. § 2 odst. 1 písm. h) návrhu novely zákona) a dálkově odečitatelné měřidlo podle zákona o metrologii a dálkově odečitatelné zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění jako takové měřidlo podle zákona o metrologii a zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Přičemž za dálkově odečitatelné měřidlo podle zákona o metrologii a dálkově odečitatelné zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění se nepovažuje měřidlo podle zákona o metrologii a zařízení pro

Nahrávám...
Nahrávám...