dnes je 25.2.2024

Input:

Vzor smlouvy s profesionálním předsedou

8.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4.5
Vzor smlouvy s profesionálním předsedou

Mgr. Pavla Krejčí

Smlouva je smlouvou pro profesionálního předsedu výboru. Shromáždění v daném případě rozhodlo ve smyslu § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") v návaznosti na § 1208 písm. h) občanského zákoníku o rozdělení působnosti jednotlivých členů výboru, a to že zvolený předseda výboru je jedinou osobou povinnou a odpovědnou za výkon veškeré činnosti výboru ve vztahu ke společenství, když ostatní členové výboru mají především povinnost dohledu nad činností předsedy a společně s předsedou jednají za společenství navenek tam, kde je nezbytné, aby zastupovali společenství vždy dva členové výboru společně.

Vzor ke stažení najdete na odkaze zde.

Smlouva o výkonu funkce předsedy výboru společenství vlastníků

(dále jen "Smlouva")

Společenství vlastníků jednotek Na Hradišti 1822/8 v k .ú. Nové Město, Praha

IČO: 065 98 639

se sídlem Na Hradišti 1822/8, Nové Město, 128 00 Praha 2

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze sp. zn. S 22222

zastoupená předsedou výboru Správa nemovitostí, s. r. o., kterou zastupuje pan Jakub Ovesný, a dále členkami výboru Ivanou Lukáškovou a Jaromírou Vondráčkovou

na straně jedné (dále jen "SVJ")

Správa nemovitostí, s. r. o.,

IČO: 123 11 698

sídlem Mlíčná 1822/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 169136

zastoupená Jakubem Ovesným

na straně druhé (dále jen "Předseda")

(SVJ a Předseda dohromady dále jen "Strany" či jednotlivě "Strana")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o výkonu funkce předsedy výboru společenství vlastníků:

I.
Úvodní ustanovení

 1. 1.1 Společenství je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy pozemku p. č. 1555 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba Nové Město č. p. 1822, vše v k. ú. Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Pozemek p. č. 1555, v k. ú. Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, je dále označen jen jako "Pozemek" a budova Nové Město č. p. 1822, která je součástí Pozemku, je dále označena jen jako "Dům".

 1. 1.2 Předseda byl dne 20. 11. 2023 na zasedání shromáždění zvolen členem výboru SVJ, a dne 1. 1. 2024 předsedou výboru, to vše s účinností od 1. 1. 2024. Předseda výboru zmocnil ke svému zastupování ve výboru pana Jakuba Ovesného.

 1. 1.3 Zároveň shromáždění rozhodlo ve smyslu § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), v návaznosti na § 1208 písm. h) občanského zákoníku o rozdělení působnosti jednotlivých členů výboru, že zvolený předseda výboru je jedinou osobou povinnou a odpovědnou za výkon veškeré činnosti výboru ve vztahu ke Společenství, když ostatní členové výboru mají především povinnost dohledu nad činností předsedy a společně s předsedou jednají za Společenství navenek tam, kde je nezbytné, aby zastupovali Společenství vždy dva členové výboru společně.

II.
Výkon funkce předsedy výboru – přehled činnosti

Předseda se zavazuje, že bude pro Společenství na základě této Smlouvy s odbornou péčí vykonávat funkci předsedy výboru Společenství.

 1. 2.2 Funkce předsedy zahrnuje zejména následující činnosti:
 • - jednání ve věcech správy Domu a Pozemku, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění společenství vlastníků nevyhradilo,
 • - svolání shromáždění společenství vlastníků (minimálně 1× ročně), svolávání zasedání výboru (minimálně 6× ročně),
 • - příprava materiálů, pozvánek, zajištění prezence, řízení a organizace jednání shromáždění společenství vlastníků a zasedání výboru, zajištění zápisu z jednání,
 • - zajišťování plnění usnesení shromáždění, kterému odpovídá za svou činnost. Delegování výkonu usnesení shromáždění na správce.
 • - vedení písemností SVJ,
 • - zpracování návrhů rozpočtu SVJ,
 • - správa datové schránky,
 • - spolupráce se správcem, zejména pak:
  1. kontrola a dohled nad činností správce (účetnictví, administrativa, technická správa)
  2. konání pravidelných porad se správcem objektu
  3. provádění pravidelných kontrol Domu a Pozemku za účasti správce
  4. dohled nad transparentností výběrových řízení, rozhodování o výběru dodavatele s nejvýhodnějšími podmínkami
  5. dohled nad řešením pojistných událostí
 • - pravidelná přítomnost v kanceláři SVJ (minimálně 1× měsíčně) pro zajištění osobního kontaktu s vlastníky jednotek, projednání jejich požadavků a operativních připomínek; v ostatních případech je k dispozici prostřednictvím e-mailu a telefonického spojení,
 • - ve spolupráci se správcem vypracování návrhu na výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsobu rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky a jeho předložení ke schválení shromáždění společenství vlastníků,
 • - kontrola vyúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek, které bylo předloženo správcem,
 • - kontrola vedení účetnictví, účetní závěrky sestavené správcem, a její předložení shromáždění společenství vlastníků ke schválení,
 • - odpovědnost za vedení písemností (vedení evidence členů společenství vlastníků), zápisů ze shromáždění společenství vlastníků, usnesení apod.,
 • - ve spolupráci se správcem sjednávání dohod o provedení prací, o dodávce služeb a kontrola kvality jejich provedení, úhrada za provedené dodávky služeb, uzavírání příslušných smluv,
 • - činit opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí Domu, popřípadě Domu jako celku a na zálohách na služby,
 • - kontrola zajištění revizí technických zařízení v Domě podle platných norem a předpisů,
 • - komunikace se státními orgány,
 • - komunikace se třetími osobami ve vztahu k SVJ (dodavatelé služeb, médií, zástupci města, státu, právníci, notáři, odhadci, daňoví poradci...),
 • - pravidelné informování vlastníků o dění v SVJ a o své činnosti,
 • - každoročně k 31. 12. provedení inventury toku finančních prostředků,
 • - další činnosti, které jsou podle zákona či rozhodnutí shromáždění v působnosti výboru.

III.
Práva a povinnosti Předsedy

Předseda je povinen provádět činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, v termínech stanovených právními předpisy, stanovami, rozhodnutími shromáždění nebo právními jednáními a nejsou-li dohodnuté či stanovené, tak v termínech obvyklých jejich povaze nebo v nejbližším technicky možném termínu.

 1. 3.2 Předseda je povinen chránit práva a zájmy SVJ. Je povinen jednat čestně, svědomitě a s péčí řádného hospodáře, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení pokládá pro SVJ za prospěšné; je při tom vázán obecně závaznými právními předpisy a v
Nahrávám...
Nahrávám...