dnes je 25.2.2024

Input:

Zákonné odvody z odměn člena výboru SVJ

8.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.7.5
Zákonné odvody z odměn člena výboru SVJ

Ing. Božena Künzelová

Shromáždění vlastníků odsouhlasilo členům výboru zpětně jednorázovou odměnu za výkon funkce člena statutárního orgánu ve výši 12 000 Kč. Jaké odvody se v tomto případě mají odvést a jaké registrační povinnosti z toho plynou?

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance, ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), mezi které se zahrnují i odměny člena orgánu právnické osoby.

Pojistné na zdravotní pojištění odvede zaměstnavatel, tj. společenství vlastníků jednotek ("dále jen společenství vlastníků"), na účet zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec, tj. člen voleného orgánu – funkcionář, pojištěn. Zaměstnavatel má registrační povinnost týkající se jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, oznámit příslušné zdravotní pojišťovně také nástup zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení. Za den nástupu zaměstnance do zaměstnání se den, kdy začal zaměstnanec vykonávat práci, na jejímž základě mu plynou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, a za den ukončení zaměstnání se považuje den ukončení výkonu práce.

Odměny členů statutárních a případně dalších volených orgánů společenství vlastníků, tzn. kolektivních i jednočlenných, podléhají zdravotnímu pojištění bez ohledu na výši měsíční odměny. Zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance, i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec (toto pojistné mu sráží z jeho odměny, a to i bez jeho souhlasu). Pojistné se hradí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od prvního do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce. Současně jsou zaměstnavatelé povinni nejpozději v den splatnosti pojistného předat každé zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištěni jejich zaměstnanci, přehled o platbách pojistného. Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období s tím, že zaměstnavatel hradí pojistné ze dvou třetin (9 %) a zaměstnanec z jedné třetiny (4,5 %).  

Pojistné na sociální zabezpečení

Pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění a v případě zaměstnavatele i příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, odvádí zaměstnavatel na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Na zaměstnavatele se vztahuje podmínka registrace na příslušné správě sociálního zabezpečení. Současně v rámci oznamovací povinnosti registruje při splnění podmínek daných zákonem i zaměstnance, kteří jsou účastni pojištění.

Z pohledu povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení se zaměstnanci rozumějí jednak členové kolektivních orgánů právnické osoby, tj. členové volených orgánů společenství vlastníků, a jednak fyzické osoby neuvedené v předchozích ustanoveních zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v době zaměstnání podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, pokud těmto fyzickým osobám v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny.

Zaměstnanci, tj. členové statutárních a dalších volených orgánů, jsou účastni pojištění, jestliže vykonávají zaměstnání a sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí alespoň částku rozhodného příjmu, který v roce 2023 činí 4000 Kč. Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání.

Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce, a to i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec (toto pojistné mu zaměstnavatel srazí z příjmů, které zaměstnanci zúčtoval). Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od prvního do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce a odvádí se na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Zároveň je zaměstnavatel povinen ve lhůtě uvedené ve větě předchozí předložit příslušné správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět. Na tomto přehledu je povinen uvést také číslo účtu, z něhož byla platba pojistného provedena. Sazba pojistného u zaměstnavatele činí 24,8 % z vyměřovacího základu, u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu (poznámka: uvedená sazba u zaměstnance

Nahrávám...
Nahrávám...