dnes je 30.11.2021

Input:

458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném k 1.1.2021

č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 28. listopadu 2000
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
670/2004 Sb.
(k 30.12.2004)
mění 274 novelizačních bodů,
nová přechodná ustanovení
ÚZ 91/2005 Sb.
 
 
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění 15 novelizačních bodů
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 17a
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 5 odst. 6, § 10 odst. 3 písm. b), § 37 písm. c), 42 písm. c), § 67 odst. 13 písm. c) a § 85 písm. c)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 7 mění odst. 4 písm. b) a vkládá nový odst. 5
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
mění celkem 242 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 8 odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 7 odst. 2 písm. c) a § 17a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 11 odst. 1, § 14 a § 95 odst. 5
ÚZ 314/2009 Sb.
 
 
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
v § 11 odst. 1 ruší část věty
211/2011 Sb.
(k 18.8.2011)
mění, celkem ke všem datům 175 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
211/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
nabývá účinnosti § 17d
299/2011 Sb.
(k 13.11.2011)
mění § 30a odst. 1 a § 94
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 4
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
165/2012 Sb.
(k 30.5.2012)
mění, celkem k datu 40 novelizačních bodů
165/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší v § 24 odst. 10 písm. x), v § 25 odst. 12 a § 32
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 16 a § 67 odst. 5
90/2014 Sb.
(k 21.5.2014)
mění, celkem k datu 11 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 17b a § 92
104/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
ruší v § 98a odst. 3
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
131/2015 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 17b a § 17f
131/2015 Sb.
(k 1.1.2019)
vkládá v § 19a odst. 8
131/2015 Sb.
(k 1.1.2020)
vkládá v § 24 odst. 10 písm. y), v § 25 odst. 11 písm. l) a v § 58 odst. 8 písm. dd)
152/2017 Sb.
(k 6.6.2017)
mění § 3 odst. 4
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 18, § 90, § 91, § 91a, § 91b a § 91d
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3, § 16, § 24, § 25, § 46, § 57,§ 58, § 59, § 60, § 68, § 69, § 76 a § 87
277/2019 Sb.
(k 1.1.2022)
mění - dosud neuvedeno
1/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 20a a § 91a
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 2, § 3, 16, § 23, § 24, § 25, § 28, § 30a, § 30b, § 30c, § 30d, § 57, § 58, § 59, § 60, § 76, § 91 a § 96
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 91d odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH
HLAVA I
Obecná část
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) vymezeným územím území, na němž držitel licence na distribuci elektřiny, distribuci plynu nebo rozvod tepelné energie vykonává licencovanou činnost,
b) kontrolou možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiné osoby, zejména na základě
1. vlastnického práva nebo práva užívání k obchodnímu závodu kontrolované osoby anebo jeho části, nebo
2. práva anebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolované osoby,
c) certifikací řízení, v němž se zjišťuje, zda provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy nebo osoba, která hodlá provozovat přenosovou nebo přepravní soustavu, splňuje podmínky nezávislosti provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy podle tohoto zákona a zda získání nebo výkon kontroly ze strany osoby nebo osob, které mají sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo podnikatelské činnosti ve státě, který není členským státem Evropské unie (dále jen „osoba z třetí země”), nad provozovatelem přenosové nebo přepravní soustavy neohrozí bezpečnost dodávek elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii,
d) chráněnou informací informace v jakékoliv podobě, která má charakter obchodního tajemství nebo jiná zákonem chráněná informace nebo informace charakteru obchodního, technického nebo finančního získaná při výkonu činnosti držitele licence, která není veřejně dostupná,
(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí
a) v elektroenergetice
1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
2. elektrickou přípojkou zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo ní odbočením od vedení přenosové nebo distribuční soustavy, a je určeno k
Nahrávám...
Nahrávám...