dnes je 13.7.2024

Input:

504/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 504/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
476/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (171 novelizačních bodů)
548/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění (9 novelizačních bodů, včetně nového znění přílohy č. 3)
400/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění (21 novelizačních bodů, včetně příloh)
471/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 19 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
471/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 98 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
294/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 8 odst. 4 písm. b), § 32, § 38 odst. 4; nová přechodná ustanovení
324/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 173 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
324/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
vkládá nový § 36b
443/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
§ 1
Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
a)  rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
b)  uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,
c)  uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v účetní závěrce,
d)  uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce,
e)  směrnou účtovou osnovu,
f)  účetní metody,
g)  metodu přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví vedené v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu,
h)  způsob určení funkční měny a postup při změně měny účetnictví.
§ 2
(1)  Vyhláška se týká účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, uvedených v § 1 odst. 2 písm. a), b), i) a l) zákona, na které se vztahují zvláštní právní předpisy; jedná se zejména o tyto účetní jednotky:
a)  politické strany a politická hnutí podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
b)  spolky podle občanského zákoníku,
c)  církve a náboženské společnosti podle zákona upravujícího svobodu náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností,
d)  obecně prospěšné společnosti podle zákona upravujícího práva a povinnosti obecně prospěšných společností,
e)  zájmová sdružení právnických osob podle zákona upravujícího zájmová sdružení právnických osob,
f)  nadace a nadační fondy, a ústavy podle občanského zákoníku,
g)  společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku,
h)  veřejné vysoké školy podle zákona upravujícího vysoké školy a
i)  jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání,10) s výjimkou obchodních korporací (dále jen „účetní jednotky”).
(2)  Tato vyhláška se nevztahuje na účetní jednotky, jejichž účetnictví upravuje zvláštní právní předpis.11)
(3)  Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,
a)  tvoří opravné položky a rezervy pouze podle zvláštních právních předpisů,11a)
b)  neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona a nepoužijí § 18, 24, 30, 34, 35, 36, 36a, 41 a 42, v rozsahu, v jakém
Nahrávám...
Nahrávám...