dnes je 13.6.2024

Input:

Nález 124/1997 SbNU, sv. 9, K otázkám přídělového řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 124

III. ÚS 355/96

K otázkám přídělového řízení

Dle § 5 odst. 2 dekretu prezidenta republiky č. 28/1945 Sb. přidělená půda přechází dnem převzetí do držby do vlastnictví přídělce. Přitom podle § 10 odst. 2 citovaného dekretu s tím spojené zápisy v pozemkové knize obstará Národní pozemkový úřad.

Pojem dokončení přídělového řízení dle dekretu prezidenta republiky č. 28/1945 Sb. nutno tudíž interpretovat ve smyslu přechodu vlastnictví. Nesplnění zákonem (dekretem) uložené povinnosti správnímu orgánu zajistit zápis v pozemkové knize nemůže jít k tíži přídělce, jakožto již vlastníka.

Pokud s ohledem na provedené důkazy není pochyb o přechodu vlastnictví ani o rozsahu a identifikaci předmětných parcel z hlediska jejich držby a užívání přídělcem, nesrovnalosti v evidencích nemovitostí nemohou být samy o sobě důvodem postupu podle § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 9. října 1997 sp. zn. III. ÚS 355/96 ve věci ústavní stížnosti V.B. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 10. 9. 1996 sp. zn. 22 Ca 628/95 o přezkoumání rozhodnutí pozemkového úřadu o návrhu na určení vlastnického práva k nemovitosti.

I. Výrok

1. Zrušují se:

a) rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. září 1996 č. j. 22 Ca 628/95-32 ve výroku, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního řadu v Ústí nad Orlicí, okresního pozemkového úřadu ze dne 1. srpna 1995 č. j. Poz 2752/943/1995-203 Do, ve znění „ l) v odstavci za „2“ potvrzuje“ a ve výroku o nákladech řízení,

b) rozhodnutí Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí, okresního pozemkového úřadu ze dne 1. srpna 1995 č. j. Poz 2752/943/1995-203 Do, v části pod bodem 2.

2. Návrh na zrušení výroku, kterým se rozhodnutí Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí, okresního pozemkového úřadu, ve znění „2) v odstavci za „3“ ruší a věc se vrací v této části správnímu orgánu k dalšímu řízení“, se odmítá.

II. Odůvodnění

1. Návrhem podaným osobně Ústavnímu soudu dne 20. prosince 1996, tedy ve lhůtě stanovené § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. září 1996 č. j. 22 Ca 628/95-32, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí, pozemkového úřadu ze dne 1. srpna 1995 č. j. Poz 2752/943/1995-203 Do. Uvedl, že napadeným rozhodnutím bylo porušeno jeho základní právo zaručené čl. 11 odst. 1, 4 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), když krajský soud rozhodl bez jeho přítomnosti u jednání a když ve svém potvrzujícím rozhodnutí argumentoval tvrzením, že přídělové řízení, na základě něhož nabyl parcelu č. 312 v k.ú. V.M. nebylo ukončeno, a proto ji nelze identifikovat a vydat.

Z obsahu spisu Okresního úřadu Ústí nad Orlicí, pozemkového úřadu, jeho rozhodnutí č. j. Poz 2752/943/1995-203 Do ze dne 1. srpna 1996 a spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 628/95, jež si Ústavní soud vyžádal, bylo zjištěno, že stěžovatel podal u Krajského soudu v Ostravě návrh, jímž se domáhal přezkoumání rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu v Ústí nad

Nahrávám...
Nahrávám...