dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 33/2000 SbNU, sv.17, K podmínkám, za nichž nesprávná aplikace jednoduchého práva přesahuje do sféry základních práv a svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 17, nález č. 33

III. ÚS 269/99

K podmínkám, za nichž nesprávná aplikace jednoduchého práva přesahuje do sféry základních práv a svobod

Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektováním kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 2. března 2000 sp. zn. III. ÚS 269/99 ve věci ústavní stížnosti M. H. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze 6. 4. 1999 sp. zn. 23 C 64/99 o zastavení řízení o žalobě na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu o uložení pokuty za přestupek.

I. Výrok

Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. dubna 1999 sp. zn. 23 C 64/99 se zrušuje.

II. Odůvodnění

1. Návrhem, podaným osobně Ústavnímu soudu dne 2. 6. 1999, tj. ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatelka domáhá zrušení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. 4. 1999 sp. zn. 23 C 64/99, jímž bylo zastaveno řízení o přezkoumání rozhodnutí Policie České republiky, dopravního inspektorátu v Praze 5 ze dne 6. 1. 1998 č. j. OR 5-552/PDS-DI-97 a rozhodnutí Policie České republiky, dopravního inspektorátu hl. města Prahy ze dne 25. 2. 1998 č. j. PSP-96/SDP-98 o uložení pokuty dle § 22 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Uvedeným rozhodnutím soudu se cítí být dotčena v základním právu na soudní ochranu a na soudní přezkoumání rozhodnutí orgánu veřejné správy plynoucím z čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Z obsahu spisu Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 23 C 64/99 a správního spisu Policie České republiky, Správy hl. města Prahy, jež si Ústavní soud vyžádal, bylo zjištěno následující:

Stěžovatelka se žalobou podanou dle § 247 a násl. občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), domáhala zrušení rozhodnutí Policie České republiky, dopravního inspektorátu v Praze 5 ze dne 6. 1. 1998 č. j. OR 5-552/PDS-DI-97 a rozhodnutí Policie České republiky, dopravního inspektorátu hl. města Prahy ze dne 25. 2. 1998 č. j. PSP-96/SPD-98 o uložení pokuty dle § 22 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 6. 4. 1999 sp. zn. 23 C 64/99 řízení zastavil, když konstatoval neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci právní subjektivity na straně žalovaného. Ve své argumentaci přitom odkázal na § 19 o. s. ř., § 18 občanského zákoníku a na stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 1997 Plsn 2/96 (č. 11 Sbírky soudních

Nahrávám...
Nahrávám...