dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 4/2004 SbNU, sv.32, K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Litoměřice č. 4/95 o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 32, nález č. 4

Pl. ÚS 38/03

K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Litoměřice č. 4/95 o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice

Obec může vydávat obecně závazné vyhlášky výlučně v oblasti své samostatné působnosti; pokud je dán zásah do práv a svobod občanů, je možné omezení tohoto konání vyhláškou obce, zatímco v oblasti přenesené působnosti vydává obec nařízení na základě zmocnění zákonem a v mezích zákonem stanovených [§ 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů].

Podle čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod mohou být meze základních práv a svobod upraveny pouze zákonem, a nikoli vyhláškou obce.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 13. ledna 2004 sp. zn. Pl. ÚS 38/03 ve věci návrhu Mgr. Stanislava Grosse, ministra vnitra, na zrušení obecně závazné vyhlášky města Litoměřice č. 4/95 o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice (nález byl vyhlášen pod č. 57/2004 Sb.).

Výrok

Vyhláška města Litoměřice č. 4/95 o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice ze dne 6. dubna 1995 se zrušuje.

Odůvodnění

Dne 28. 7. 2003 obdržel Ústavní soud návrh ministra vnitra Mgr. Stanislava Grosse na zrušení obecně závazné vyhlášky města Litoměřice č. 4/95 o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice, schválené zastupitelstvem města Litoměřice dne 6. 4. 1995 a účinné ode dne 3. 5. 1995.

Napadená vyhláška zní:


„VYHLÁŠKA

č. 4/95

o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice.

Městské zastupitelstvo v Litoměřicích usnesením ze zasedání ze dne 6. dubna 1995 vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

§ 1

Komunistická, nacistická a fašistická propaganda se na území města zakazuje.

§ 2

Komunistickou, nacistickou a fašistickou propagandou se rozumí:

a)  Požadavky na násilnou změnu ústavního pořádku.

b)  Užívání symbolů těchto zločinných hnutí při jejich propagaci.

c)  Zpochybňování zločinnosti režimů, které tato hnutí představovala.

§ 3

Schválená vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem, následujícím po dni jejího vyhlášení, tj. 3. května 1995.“


Ministerstvo vnitra obdrželo předmětnou obecně závaznou vyhlášku po zrušení okresních úřadů a po převzetí jejich agendy v rámci přenosu kompetencí v oblasti dozoru nad zákonností právních předpisů obcí. Ministerstvo vnitra dospělo k názoru, že předmětná obecně závazná vyhláška je v rozporu se zákonem. Shodné stanovisko zaujal i Krajský úřad Ústeckého kraje ve svém vyjádření ze dne 15. 4. 2003. Vzhledem k tomu zahájilo Ministerstvo vnitra opatřením ze dne 5. 6. 2003 správní řízení o pozastavení její účinnosti. Během správního řízení město Litoměřice ve věci nezjednalo nápravu, a proto Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 27. 6. 2003 č. j. MS/1077/2-2003 účinnost předmětné obecně závazné vyhlášky pozastavilo. Uvedené rozhodnutí bylo doručeno dne 30. 6. 2003 Městskému úřadu v Litoměřicích a tímto dnem nabylo

Nahrávám...
Nahrávám...