dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 68/2004 SbNU, sv.33, K přezkoumávání rozhodnutí finančních (daňových) orgánů ve správním soudnictvíK právům daňového subjektu v daňovém řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 33, nález č. 68

I. ÚS 425/01

K přezkoumávání rozhodnutí finančních (daňových) orgánů ve správním soudnictví
K právům daňového subjektu v daňovém řízení

Právo na veřejné projednání věci v přítomnosti daňového subjektu nelze vztahovat pouze k jedné části daňového řízení - daňové kontrole. Toto právo musí být daňovému subjektu přiznáno v celém daňovém řízení, tedy i v řízení odvolacím podle § 50 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 12. května 2004 sp. zn. I. ÚS 425/01 ve věci ústavní stížnosti F.-M. F. P., a. s., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 27. 4. 2001 sp. zn. 30 Ca 196/2000, jímž byly zamítnuty stěžovatelčiny žaloby proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Hradci Králové, kterými byl snížen doměrek důchodové daně za rok 1992 a daně z příjmů právnických osob za roky 1993, 1994, 1995 a 1996.

Výrok

I. Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 4. 2001 č. j. 30 Ca 196/2000-50 bylo porušeno právo stěžovatelky garantované v článku 36 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod.

II. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 4. 2001 č. j. 30 Ca 196/2000-50 se proto zrušuje.

Odůvodnění

Společnost F.-M. F. P., a. s., (dále jen „stěžovatelka“) se včasnou ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 12. 7. 2001, domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále též „krajský soud“). Podle stěžovatelky bylo porušeno její právo na spravedlivý proces vyjádřené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), došlo k porušení čl. 36 odst. 2 věty druhé Listiny, práva podle čl. 38 odst. 2 Listiny a zásady „ukládání daní jen na základě zákona“ podle čl. 11 odst. 5 Listiny.

V ústavní stížnosti uvedla, že orientační odhad ceny podniku, který byl přílohou privatizačního projektu vypracovaného rok před provedením nepeněžitého vkladu, sloužící správním orgánům jako podklad pro rozhodnutí, je nepoužitelný, protože jeho předmětem byl jiný soubor majetku, v jiném čase a byl připraven za jiným účelem. To potvrdilo i Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Z ocenění nepeněžitého vkladu měla být zjištěna položka v pasivech stěžovatelky, která by zvyšovala její daňovou povinnost. V její věci krajský soud již dvakrát zrušil rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové (dále též „finanční ředitelství“). Hlavním důvodem byla skutečnost, že finanční orgány vycházely z ocenění podniku pro účely privatizace (ve spise uváděno jako ocenění 3 Q C.). Při druhém zrušení daňových rozhodnutí soud přímo uložil finančnímu ředitelství provést nové ocenění, případně korekci ocenění 3 Q C. Až na minimální korekce finanční ředitelství v podstatě setrvalo na ocenění podle nepoužitelného dokumentu. Při třetím rozhodnutí krajský soud svůj názor opustil, napadená rozhodnutí již nezrušil a také zcela pominul řadu námitek stěžovatelky. Neprovedl zejména kontrolu toho, zda právní závěry vyjádřené v jeho

Nahrávám...
Nahrávám...