dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 87/1997 SbNU, sv.8, K institutu práva hospodaření k národnímu majetku podle bývalého hospodářského zákoníku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 87

IV. ÚS 87/96

K institutu práva hospodaření k národnímu majetku podle bývalého hospodářského zákoníku

Právo na bezúplatný převod práva hospodaření k národnímu majetku (založené hospodářskou smlouvou uzavřenou v roce 1980), které svědčilo jedné státní organizaci proti druhé, se nemohlo při absenci výslovné právní úpravy vztahující se k této otázce transformovat na právo na bezúplatný převod práva vlastnického.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 26. června 1997 sp. zn. IV. ÚS 87/96 ve věci ústavní stížnosti R., a.s. proti usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 429/95 z 11. 12. 1995 o bezúplatném převodu majetku.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností, s odvoláním na porušení čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), domáhá zrušení shora označeného usnesení Vrchního soudu v Praze, jímž bylo zrušeno rozhodnutí bývalé Státní arbitráže pro hlavní město Prahu čj. 40031/91/10-55 ze dne 27. 12. 1991 a řízení bylo zastaveno.

Ze spisu bývalé Státní arbitráže pro hlavní město Prahu sp. zn. 40031/91 vedeného nyní u Krajského obchodního soudu v Praze, který si Ústavní soud připojil, bylo zjištěno, že obchodní dům Bílá Labuť, s.p. (dále jen „OD Bílá labuť, s.p.“) se svým návrhem ze dne 30. 10. 1991 domáhal u bývalé Státní arbitráže pro hlavní město Prahu vydání rozhodnutí, v němž by byla stanovena povinnost v uvedeném řízení žalovanému - V.s. Hl. m. Praha (dále jen „V.s.“), jehož právním pokračovatelem je vedlejší účastník tohoto řízení I. , i. a r.o.s.v P. (dále jen „I. „) - uzavřít hospodářskou smlouvu o bezúplatném převodu práva hospodaření k objektu Obchodní dům H.M.-P. (dále jen „OD M.“), a to na základě hospodářské smlouvy č. 41/79, o způsobu a podmínkách převzetí a budoucího provozu objektu občanské vybavenosti, uzavřené právním předchůdcem s.p. OD Bílá labuť, s.p. PRIOR, Pražské obchodní domy (dále jen „PRIOR, s.p.“) s V.s., v jejímž čl. 4 se V.s., jako organizace zajišťující investorskou činnost ke komplexní bytové výstavbě pro hlavní město Prahu, zavázala, že po právní moci kolaudačního rozhodnutí (která později nastala dne 6. 5. 1991) převede na s.p. PRIOR, jako na uživatele, k vybudovanému objektu OD M. správu národního majetku, přičemž dodatkem č. 1 této smlouvy bylo dohodnuto, že tento převod bude bezúplatný. Sporný objekt OD M. předal dodavatel V.s. jako odběrateli zápisem o převzetí ze dne 30. 4. 1991. Po podání arbitrážní žádosti OD Bílá labuť Státní arbitráž pro hlavní město Prahu svým rozhodnutím ze dne 27. 12. 1991 arbitrážní žádosti vyhověla. Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání právní pokračovatel V.s. - I. Praha, o jehož odvolání rozhodl Vrchní soud v Praze. Rozsudkem čj. 7 Cmo 74/92-101 ze dne 22. 7. 1993 změnil rozhodnutí státní arbitráže tak, že arbitrážní žádost zamítl. Toto své rozhodnutí vrchní soud v podstatě odůvodnil tak, že v privatizačním procesu byl OD Bílá labuť prodán kupní smlouvou ze dne 27. 5. 1992 uzavřenou mezi Fondem národního majetku ČR (dále jen „FNM“) jako prodávajícím a

Nahrávám...
Nahrávám...