dnes je 19.7.2024

Input:

č. 10/2003 Sb. NSS, Řízení před soudem: kompetenční žaloba

č. 10/2003 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční žaloba
k § 97 a násl. soudního řádu správního
Kompetenční spor ve smyslu § 97 odst. 1 písm. c) s. ř. s. může pojmově vzniknout jen mezi ústředními správními úřady. Spor mezi Ministerstvem vnitra a Bezpečnostní informační službou, která ústředním správním úřadem není, o to, kdo má rozhodnout ve věci příspěvku za službu bývalého příslušníka Federální bezpečnostní informační služby, proto není sporem mezi ústředními správními úřady a pravomoc Nejvyššího správního soudu takový spor rozhodnout není podle zákona dána. Žalobu v takové věci podanou proto Nejvyšší správní soud odmítne jako nepřípustnou podle § 47 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27.5. 2003, čj. Komp 1/2003-27)
Věc: Antonín R. v P. proti: 1) Bezpečnostní informační službě a 2) Ministerstvu vnitra o kompetenční žalobě.

Žalobou podanou u Nejvyššího správního soudu dne 5. 3. 2003 se žalobce domáhal určení, který z žalovaných má pravomoc rozhodnout ve věci žádosti žalobce o přiznání příspěvku za službu dle zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, a to s odůvodněním, že Ministerstvo vnitra jeho žádost postoupilo k rozhodnutí Bezpečnostní informační službě, a ta ve věci konstatuje svoji nepříslušnost.
Nejvyšší správní soud žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Nahrávám...
Nahrávám...