dnes je 25.7.2024

Input:

č. 198/2004 Sb. NSS, Důchodové pojištění: zánik plné invalidity

č. 198/2004 Sb. NSS
Důchodové pojištění: zánik plné invalidity
k § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Důvodem zániku plné invalidity nemusí být vždy jen zlepšení zdravotního stavu, ale i stabilizace zdravotního stavu, neboť sama stabilizace dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu spojená s adaptací člověka na situaci vyvolanou například zdravotním postižením může vést k obnovení pracovní schopnosti ve vymezeném rozsahu (§ 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2003, čj. 3 Ads 7/2003-42)
Prejudikatura: Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, R 1/87.
Věc: Josef M. v P. proti České správě sociálního zabezpečení o invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím žalované ze dne 10.4. 2002 byl žalobci odňat plný invalidní důchod, neboť podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Příbrami ze dne 25. 3. 2002 již žalobce není plně invalidní, jelikož z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 50 %. Žalobce podle právní úpravy účinné k 31. 12. 2002 podal u Krajského soudu v Praze opravný prostředek, v němž podrobně popisoval své zdravotní obtíže a uváděl, že posudek se nezmínil o veškerých lékařských zprávách; poukázal na to, že jeho zdravotní stav se nezlepšil oproti době, kdy byl plně invalidní, a navrhl, aby soud zrušil napadené rozhodnutí a vrátil je žalované k dalšímu řízení, ve kterém by mu byl vrácen plný invalidní důchod.
Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 4. 9. 2002 rozhodnutí žalované potvrdil.
Žalobce se proti tomuto rozsudku odvolal; Vrchní soud v Praze o odvolání do konce roku 2002 nerozhodl a řízení bylo ze zákona (§129 odst. 3 s. ř. s.) zastaveno dnem 31. 12. 2002. Žalobce využil možnosti citovaného ustanovení a podal ve věci kasační stížnost z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
V odůvodnění rozsudku krajský soud poukázal na to, že v přezkumném soudním řízení si vyžádal posudek posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Podle posudku této komise je rozhodující příčinou žalobcova nepříznivého zdravotního stavu stav po operaci bederní páteře; nejde však o těžké výpadové příznaky ani o poruchy svěračů či svalové atrofie, které by teprve mohly být důvodem pro trvání plné invalidity. Krajský soud poukázal na to, že důvodem zániku plné invalidity nemusí být vždy jen zlepšení zdravotního stavu ve srovnání se stavem před jejím vznikem, ale i stabilizace zdravotního stavu, protože stabilizace dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu spojená s adaptací člověka na situaci vyvolanou například zdravotním postižením může vést k obnovení pracovní schopnosti ve vymezeném rozsahu.
V kasační stížnosti žalobce namítl, že krajský soud nesprávně posoudil právní otázky v tom, že důkazní řízení zůstalo neúplné. Krajský soud neprovedl jím navrhovaný důkaz posudkem znalce z oboru zdravotnictví - neurologie s přibráním případných konzultantů z oboru interního lékařství či dalších potřebných specializací. Stěžovatel je toho názoru, že krajský soud
Nahrávám...
Nahrávám...