dnes je 13.7.2024

Input:

č. 210/2004 Sb. NSS, Celní právo: význam účelu použití zboží

č. 210/2004 Sb. NSS
Celní právo: význam účelu použití zboží
k § 293 písm. d) zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona
Lze-li dovážené zboží zařadit pod více čísel celního sazebníku, je určujícím kritériem pro posouzení správnosti zařazení zboží pod určitý zbožový kód účel použití zboží. V takovém případě se otázka, způsobilosti použití zboží k obvyklému účelu stává rozhodujícím a dominantním předmětem dokazování a následných právních závěrů o naplnění skutkové podstaty celního deliktu podle § 293 písm. d) zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 1. 2004, čj. 30 Ca 403/2001-22)
Prejudikatura: Soudní judikatura ve věcech správních č. 703/2000.
Věc: Jan M. v B. proti Celnímu ředitelství Brno o pokutu za celní delikt.

Celní úřad Brno II dne 16. 1. 2001 uložil žalobci pokutu za spáchání celního deliktu podle § 298 odst. 1 celního zákona způsobem uvedeným v § 293 písm. d) téhož předpisu, neboť žalobce způsobil, že mu bylo na základě jím uvedených nesprávných údajů propuštěno zboží (zde: zubolékařský přístroj) do celního režimu volného oběhu. V celním prohlášení žalobce deklaroval dovážené zboží zbožovým kódem 9018499000, ačkoliv jej měl zařadit do podpoložky 8514400000 celního sazebníku (nařízení vlády č. 318/1999 Sb., celní sazebník, ve znění nařízení vlády č. 179/2000 Sb.*); dále též „celní sazebník“).
K odvolání žalobce žalované Celní ředitelství Brno dne 11. 5. 2001 změnilo část výroku rozhodnutí správního orgánu I. stupně a ve zbytku napadené rozhodnutí potvrdilo a žalobcovo odvolání zamítlo.
Ve správní žalobě namítal žalobce nezákonnost rozhodnutí žalovaného, již spatřoval v nesprávném právním posouzení údajů žalobcem uvedených v celním prohlášení coby nesprávných ve smyslu § 293 písm. d) celního zákona Při rozhodování o celním deliktu mělo být postaveno najisto, zda žalobce uvedl v celním prohlášení správné údaje či nikoliv, tedy zda se jednalo o zubolékařský přístroj podle kapitoly 90 podpoložky 90180499000 celního sazebníku. Žalovaný především pochybil v tom, že k zařazení zboží do položky 9018 a v jejím rámci do podpoložky 9018499000 celního sazebníku vyžadoval, aby výrobek mimo tzv. obecnou použitelnost v zubním lékařství splňoval kumulativně též kritérium tzv. výlučné použitelnosti, tedy aby byl použitelný právě a jen v zubním lékařství, neboť žádné z pravidel celního sazebníku kritérium exkluzivity neobsahuje a závěry žalovaného v tomto směru nemají oporu v zákoně, resp. jeho prováděcím předpise.
Žalovaný ve svém vyjádření mimo jiné uvedl, že z popisu dokumentace k posuzovanému zboží nevyplývají žádné „znaky specifičnosti“ ve smyslu Pravidel interpretace Harmonizovaného systému, které by toto zboží předurčovaly k použití „výhradně“ v zubních laboratořích. Zboží proto charakterem konstrukce a účelem použití splňuje podmínky pro sazební zařazení do podpoložky 8514400000 celního sazebníku, která zahrnuje „... ostatní průmyslová nebo laboratorní indukční nebo dielektrická zařízení pro tepelné zpracování hmot -ostatní indukční nebo dielektrické zařízení na tepelné zpracování hmot...“ Jelikož žalobce během správního řízení žádný další důkaz o „výhradním“ použití zboží k zubolékařským
Nahrávám...
Nahrávám...