dnes je 19.7.2024

Input:

č. 32/2003 Sb. NSS, Územní samospráva: žalobní legitimace městské části hlavního města Prahy

č. 32/2003 Sb. NSS
Územní samospráva: žalobní legitimace městské části hlavního města Prahy
k 250 občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002
k § 37 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
I. Pražská městská část nebyla a neměla být účastníkem správního řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí správní žalobou napadené (účastníkem řízení byl podle § 37 odst. 5 zákona č. 117/1995 Sb. pouze příjemce dávky státní sociální podpory), a nebyla proto legitimována k podání správní žaloby podle § 250 odst. 2 o. s. ř. ve znění účinném ke dni 31. 12. 2002. Z tohoto důvodu přicházelo v úvahu zastavení řízení podle § 250d odst. 3 o. s. ř. pro podání žaloby zjevně neoprávněnou osobou. Zastavení řízení z uvedeného důvodu by bylo odůvodněno i tím, že pražská městská část není právnickou osobou, svým jménem aktivně legitimovanou k podání správní žaloby.
II. Nesouhlasí-li správní orgán nižšího stupně s právním názorem správního orgánu vyššího stupně, nemůže se podáním správní žaloby snažit o zvrácení rozhodnutí správního orgánu vyššího stupně.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15.4.2003, čj. 7 A 32/2002-23)
Prejudikatura: Soudní judikatura ve věcech správních č. 891/2001, č. 1039/2002.
Věc: Městská část Praha 7 proti Ministerstvu práce a sociálních věcí o přeplatku na dávce státní sociální podpory.

Obvodní úřad Městské části Praha 7 uložil 9. 3. 2000 Jiřímu F. (pěstounovi Tomáše V) povinnost vrátit přeplatek dávky státní sociální podpory, tj. příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který byl přiznán nezletilé oprávněné osobě Tomášovi V Odvolání Jiřího F. proti tomuto rozhodnutí žalovaný 18. 5. 2000 zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Po přezkoumání svého rozhodnutí ze dne 18. 5. 2000 mimo odvolací řízení však žalovaný dne 16. 11. 2001 toto rozhodnutí pro rozpor s § 62 zákona č. 117/1995 Sb. a s § 32 spr. ř. změnil tak, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušil.
Správní orgán I. stupně, jehož rozhodnutí bylo žalovaným zrušeno, se pak jako žalobce domáhal přezkoumání zrušujícího rozhodnutí žalovaného podle části páté hlavy druhé občanského soudního řádu (ve znění účinném k31. 12.2002).
Nejvyšší správní soud žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 250 odst. 2 o. s. ř. žalobcem
Nahrávám...
Nahrávám...