dnes je 13.7.2024

Input:

č. 50/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: úkony účastníků

č. 50/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: úkony účastníků
k § 37 odst. 5 soudního řádu správního
Sdělil-li navrhovatel na výzvu soudu k odstranění nedostatků podání, že si opatřil „právního zástupce“, který mu slíbil, „že zařídí vše potřebné“, avšak nepředložil plnou moc udělenou zástupci ani jiným způsobem vytýkané nedostatky podání neodstranil, soud takové podání po uplynutí lhůty stanovené k odstranění nedostatků bez dalšího odmítne (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2003, čj. Na 148/2003-14)
Věc: MUDr. Vladimír N. a Lejli N. v E o prodloužení víza.

Podatel a jeho manželka se obrátili na Nejvyšší správní soud dopisem ze dne 14. 1. 2003, označeným jako „stížnost na porušování zákona“. Žádali, aby „zrušení víz (podatele a jeho manželky) bylo uznáno jako nezákonné“ a aby došlo k nápravě. Z podání samého a z připojených listin vyplývalo, že věc se pravděpodobně týkala postupu orgánů cizinecké policie ve věci prodloužení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů.
Protože podání nemělo zákonné náležitosti potřebné k tomu, aby bylo způsobilé u soudu zahájit řízení, vyzval Nejvyšší správní soud podatele, aby nedostatky odstranil. Podatel pouze sdělil, že si opatřil „právního zástupce“, který se o odstranění vad postará; k tomu však nedošlo. Nejvyšší správní soud podání odmítl.
Z odůvodnění:
Podání, tak jak je formulováno, nemělo zákonné náležitosti. Tyto náležitosti uvádí ustanovení § 37 odst. 3 s. ř. s. tak, že z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo je činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být
Nahrávám...
Nahrávám...