dnes je 19.7.2024

Input:

č. 57/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: lhůta k podání kasační stížnosti

č. 57/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: lhůta k podání kasační stížnosti
k § 40 odst. 1,2,4 a § 106 odst. 2 soudního řádu správního
Počátek lhůty, v níž lze podat kasační stížnost (§ 40 a § 106 odst. 2 s. ř. s.), je dán dnem doručení písemného vyhotovení rozsudku krajského soudu. Následujícího dne začíná běžet dvoutýdenní lhůta pro podání kasační stížnosti, která skončí dnem, jenž se svým označením shoduje se dnem doručení. Byl-li tedy rozsudek krajského soudu doručen v pracovní den v pátek, je posledním dnem, kdy lze kasační stížnost podat, opět pátek druhého týdne, je-li pracovním dnem.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2003, čj. 5 Afs 13/2003-58)
Věc: Vlasta D. ve V proti Finančnímu ředitelství v Praze, o kasační stížnosti žalobkyně.

Kasační stížností, která byla podána u Městského soudu v Praze dne 6. 5. 2003, se stěžovatelka domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2003. Tímto rozsudkem byla zamítnuta žaloba stěžovatelky kterou se domáhala zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 13. 5. 2002 a platebního výměru Finančního úřadu ve Slaném ze dne 21. 8. 2001.
Ze spisu vyplývá, že výše uvedený rozsudek, ve kterém byla stěžovatelka řádně poučena o možnosti podat do dvou týdnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, byl advokátce stěžovatelky JUDr. J. doručen v pátek 18. 4. 2003.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost žalobkyně odmítl pro opožděnost.
Z odůvodnění:
Dle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Dle § 40 odst. 1 s. ř. s. počíná lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke
Nahrávám...
Nahrávám...