dnes je 19.7.2024

Input:

č. 92/2004 Sb. NSS, Územní řízení: konec ústního jednání

č. 92/2004 Sb. NSS
Územní řízení: konec ústního jednání
k § 36 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
k § 22 správního řádu
Ústní jednání, jež stavební úřad nařizuje k projednání návrhu na vydání územního rozhodnutí (§ 36 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona), končí až okamžikem provedení posledního úkonu v protokolu (§22 spr. ř.).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 7. 2003, čj. 30 Ca 217/2002-27)
Věc: Jiří Š. v N. proti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje o umístění stavby silnice.

Městský úřad v Novém Městě nad Metují dne 29. 7. 2002 rozhodl o umístění stavby „Přeložka silnice I/14 Nové Město nad Metují“ na parcelách v katastrálních územích V, N., K. a S. (dále též „stavba“). Proti tomuto rozhodnutí se odvolal žalobce i další účastníci územního řízení. O jejich odvolání rozhodl Okresní úřad Náchod tak, že je zamítl a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Proti rozhodnutí okresního úřadu (jehož působnost přešla na Krajský úřad Královéhradeckého kraje) žalobce brojil žalobou, v níž dovozoval, že byl v řízení o umístění stavby zkrácen na svých právech. Přestože se dostavil na Městský úřad v Novém Městě nad Metují dne 9. 7. 2002 k nařízenému ústnímu jednání, v jehož rámci byl projednáván návrh na umístění stavby, nebylo mu umožněno se k věci vyjádřit; podle názoru správního orgánu I. stupně, provádějícího toto řízení, se totiž k ústnímu jednání dostavil pozdě, tj. až po jeho skončení. Přitom protokol v době příchodu žalobce nebyl zcela vyhotoven, neboť jej vedoucí odboru výstavby stále ještě sepisoval. Tuto skutečnost žalobce namítal již v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, odvolací orgán mu však nedal příležitost se k věci vyjádřit a touto námitkou se řádně nezabýval, neboť o ní rozhodl jen na základě „úředního záznamu“, vyhotoveného až po skončení jednání, v němž byla účast, resp. neúčast, žalobce na jednání podchycena neobjektivně. Z uvedeného žalobce dovozoval porušení základních zásad správního řízení a ustanovení § 36 a § 61 stavebního zákona. Navrhnul proto napadené rozhodnutí zrušit a věc žalovanému vrátit k dalšímu řízení.
Krajský soud v Hradci Králové zrušil pro vady řízení rozhodnutí správních orgánů I. i II. stupně a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1 a 4 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Z protokolu o jednání ze dne 9. 7. 2002 krajský soud zjistil, že jednání o shora uvedeném návrhu bylo zahájeno v 9, 30 hodin. Pokud jde o konec jednání, není v protokolu žádný časový údaj zaznamenán, s výjimkou opětovného zopakování data 9. 7. 2002 na konci protokolu. Není v něm tedy žádná zmínka o tom, v kolik hodin jednání skončilo, ani o tom, že by se žalobce do zasedací místnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují vůbec dostavil. Tato skutečnost vyplývá až z úředního záznamu z téhož dne, pořízeného ale již v kanceláři odboru výstavby Městského úřadu v Novém Městě nad Metují. Podle něho se žalobce k jednání dostavil až v době, kdy již byl protokol podepisován, a proto byl informován o tom, že jednání skončilo a že jeho předcházející písemné vyjádření bylo při jednání
Nahrávám...
Nahrávám...