dnes je 28.5.2024

Input:

BOZP v SVJ - Co se může stát, když nebude SVJ postupovat podle předpisů?

8.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1.4
BOZP v SVJ - Co se může stát, když nebude SVJ postupovat podle předpisů?

Ing. Václav Kápl

Aktuálně zákonem č. 251/2005 Sb. jsou zřízeny oblastní inspektoráty práce, které mimo jiné vykonávají kontrolu nad dodržováním předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Není běžné, že by si inspektoráty plánovaly kontroly u SVJ. Přesto však hrozí, že se SVJ dostanou do hledáčku v případech, kdy bude prováděna kontrola u zhotovitele. Zejména práce ve výšce jsou viditelné z komunikací a inspektoři v rámci monitoringu toto zjistí a provedou u porušitelů kontrolu. Druhou možností, jak se dostane SVJ do pozornosti inspektorátu, jsou případy, kdy jsou na inspektoráty práce podávány podněty – stížnosti či upozornění. Ne vždy se jedná o oprávněná podání. Je řada podání, kdy se nájemníci chtějí podáním "pomstít" SVJ, protože třeba nesouhlasili s některými schválenými postupy. Dalším podavatelem podnětu bývají neúspěšní zhotovitelé, kteří ve výběrovém řízení neuspěli a chtějí vítězi řízení znepříjemnit jeho práci. A to poslední a nejhorší je, když u zhotovitele dojde k pracovnímu úrazu s hospitalizací zaměstnance delší než pět dní, nebo dokonce dojde k úmrtí.

Průběh kontroly upravuje pro kontrolní orgány zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. Každá kontrola musí být určitým způsobem zahájena. Zákon zná tři způsoby zahájení. Prvním způsobem zahájení je doručení oznámení o zahájení kontroly. V případě tohoto postupy může kontrola proběhnout korespondenčně nebo předvoláním zástupce SVJ na OIP případně dostavením se příslušného inspektora do sídla zadavatele stavby. Ukázka takového oznámení ke stažení na odkazu zde.

Ukázka oznámení o zahájení kontroly

Oznámení o zahájení kontroly

Oznamujeme Vám, že v souladu s plánem kontrolní činnosti Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích a podle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), doručením tohoto oznámení je s Vámi zahájena kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce se zaměřením na plnění povinností zadavatele stavby.

Seznam kontrolujících – inspektorů:

Ing. xxx XXXXXX

Kontrola bude provedena korespondenčně.

Ke kontrole zašlete do 7 dnů po obdržení na adresu OIP České Budějovice, Vodní 21, 370 06 České Budějovice k rukám Ing. xxxxxxxxxxx případně předložte osobně na OIP v dohodnutém termínu s uvedeným inspektorem ke stavbě Rekonstrukce domu č. p. yyyy kopie následujících dokumentů:

1. smlouvu či jiný doklad na zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení

2. stavební povolení nebo doklad o ohlášení stavby

3. doklady o určení koordinátora ve fázi přípravy stavby a ve fázi realizace stavby (zák. č. 309/2006 Sb., ve znění zák. č. 88/2016 Sb. § 14 odst. 1)

4. plán BOZP zpracovaný v přípravě stavby a předložený do výběrového řízení na zhotovitele (zák. č.309/2006 Sb., v aktuálním znění, § 15 odst. 2)

5. doklad o předání staveniště prvnímu zhotoviteli

6. smlouvu o dílo se zhotovitelem/zhotoviteli

7. oznámení o zahájení prací (podle zák. č. 309/2006 Sb., § 15 odst. 1) včetně dokladu o jeho doručení na OIP

8. doklad o zajištění součinnosti mezi projektanty/zhotoviteli a koordinátory v přípravě a realizaci

9. případně další doklady naplňující dodržení povinností uložených zákonem ve vazbě na kontrolovanou stavbu (zápisy koordinátora z kontrolních dnů, informování o fyzických osobách, které se s vědomím zadavatele mohou zdržovat na staveništi, informace pro zpracování plánu BOZP předané KOO, osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora, informaci o tom, zda jste byli KOO informováni o tom, že na uvedené stavbě nebyla ze strany zhotovitelů přijata opatření ke zjednání nápravy podle § 18 odst. 2 písm. a) bodu 3...).

10. Písemnou plnou moc, bude-li za Vás jednat pověřená osoba.

11. Informaci o tom, zda je u kontrolované osoby zřízena odborová organizace. Pokud ano, zašlete kontakt na předsedu.

Kontrola bude provedena v rozsahu podle ustanovení § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Současně Vás upozorňujeme, že podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu jsou kontrolované osoby povinny vytvořit podmínky k výkonu kontroly, umožnit inspektorovi výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost. V případě, že by kontrolovaná osoba nesplnila tuto povinnost, může kontrolní orgán podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu uložit pokutu. Pokud z Vaší strany existují závažné překážky bránící řádnému provedení kontroly v uvedeném termínu a místě, příp. jiné opodstatněné důvody, je nutné toto písemně oznámit příslušnému oblastnímu inspektorátu práce nebo projednat telefonicky nejméně 5 dní před výše uvedeným termínem kontroly s inspektorem jmenovitě uvedeným v tomto oznámení.

Jak je vidět z uvedeného dokumentu, není vhodné nepostupovat v souladu s uvedenými požadavky, protože za nesoučinnost se udělují tzv. nesoučinnostní pokuty, které mnohdy mohou být vyšší než případný postih za neplnění některé z povinností.

Druhým způsobem zahájení kontroly je předložení služebního průkazu kontrolované osobě. Nemusí to být předkládáno statutárnímu zástupci, ale kterékoli osobě, jež je v nějaké vazbě ke kontrolované osobě, jako je např. technický dozor investora. To nebude z hlediska kontroly asi zcela aktuální stejně jako třetí způsob, kterým je zahájení kontroly úkonem bezprostředně předcházejícím předložení průkazu (například zadokumentování závadného stavu pořízením fotodokumentace).

Po obdržení vyžádaných dokladů inspektor posoudí, zda byly naplněny požadavky bezpečnostních předpisů a výsledek svého posouzení pak zaznamená v protokole. Ten vedle identifikačních informací (kdo je kontrolován, kdo provádí kontrolu) obsahuje popis průběhu kontroly a zjištěných skutečností. Hlavním sdělením pak jsou zjištěné nedostatky. Zde se kontrolovaná osoba dozví, na základě jakých dokumentů či zjištění došlo k porušení a které povinnosti byly ze strany kontrolované osoby porušeny.

Ukázka jedné závady:

Kontrolovaná osoba jako zadavatel stavby "Úprava přízemí č. p. 91", která byla projektována Ing. xxx.XXX, IČ 0000000

na základě smlouvy o dílo ze dne 22. 10. 2021 a povolena stavebním povolením ze dne 4. 4. 2022, neurčila

Nahrávám...
Nahrávám...