dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 117/1999 SbNU, sv.15, K zajištění obviněného a ke zbavení osobní svobodyK soudnímu přezkoumávání rozhodnutí o zbavení svobody podle § 15 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 3 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 15, nález č. 117

III. ÚS 311/98

K zajištění obviněného a ke zbavení osobní svobody
K soudnímu přezkoumávání rozhodnutí o zbavení svobody podle § 15 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 3 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní soud zaujal ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 29/98 (nález vyhlášen pod č. 138/1999 Sb.) názor, dle něhož postup dle § 247 a násl. občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) nelze považovat za soudní rozhodování dle čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve vztahu k rozhodnutí o zajištění cizince dle § 15 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 3 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to z toho důvodu, že aplikace právní úpravy soudního přezkumu správních rozhodnutí o zajištění cizinců dle § 15 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 3 zákona o Policii České republiky na základě žaloby dle § 244 a násl. o. s. ř. nesplňuje požadavek urychlenosti takovéhoto rozhodování podle čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Absence tohoto požadavku je patrná ze srovnání s úpravou lhůt při rozhodování o vazbě (čl. 8 odst. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod, § 69 a 75 až 77 trestního řádu) a při rozhodování o převzetí nebo držení osoby v ústavní zdravotnické péči bez jejího souhlasu (čl. 8 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, § 191a až 191g o. s. ř.).

Z hlediska těchto argumentů Ústavní soud nenašel prostor pro ústavně konformní interpretaci § 247 a násl o. s. ř. ve smyslu soudního rozhodování o zbavení svobody dle § 15 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 3 zákona o Policii České republiky.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 2. září 1999 sp. zn. III. ÚS 311/98 ve věci ústavní stížnosti H. Q. T. proti usnesení Městského soudu v Praze z 5. 5. 1998 sp. zn. 38 Ca 95/97 o zastavení řízení ve věci žaloby o přezkoumání rozhodnutí Sekce cizinecké policie, Správy hlavního města Prahy, Policie České republiky o zajištění stěžovatele podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

I. Výrok

Návrh se zamítá.

II. Odůvodnění

1. Návrhem podaným osobně Ústavnímu soudu dne 13. 7. 1998 se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 5. 1998 sp. zn. 38 Ca 95/97, jímž bylo zastaveno řízení ve věci žaloby o přezkoumání rozhodnutí Sekce cizinecké policie, Správy hlavního města Prahy, Policie České republiky ze dne 3. 2. 1997 č. j. PSP-4-21/CP-c-97 o zajištění stěžovatele dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Uvedeným rozhodnutím obecného soudu se cítí být dotčen ve svých základních právech a svobodách, vyplývajících z čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, z čl. 9 odst. 4 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, z čl. 36 odst. 1 a 2

Nahrávám...
Nahrávám...