dnes je 22.6.2024

Input:

Nález 130/2004 SbNU, sv.34, K rozhodování o nákladech řízeníK rozhodování o výkonu rozhodnutí o povolení prodeje zástavyK reálné vykonatelnosti soudních rozhodnutí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 34, nález č. 130

I. ÚS 350/04

K rozhodování o nákladech řízení
K rozhodování o výkonu rozhodnutí o povolení prodeje zástavy
K reálné vykonatelnosti soudních rozhodnutí

Presumpce správnosti aktů státu včetně soudních rozhodnutí zahrnuje také předpoklad, že rozhodnutí je vykonatelné. Vykonatelnost rozhodnutí je jednou z podstatných atributů poskytování soudní ochrany právům a právem chráněným zájmům jednotlivce tak, jak je tato ochrana garantována čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Pokud soud jednotlivci sice poskytne právní ochranu, nicméně taková ochrana není v konečném důsledku státněmocensky vynutitelná, jde o situaci obdobnou tomu, jakoby stát takovou ochranu vůbec neposkytl.

Pokud soud stěžovatelům uložil rozhodnutím povinnost k peněžitému plnění z jejich majetku, zasáhl tak do vlastnického práva stěžovatelů garantovaného čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Rozhodování o nákladech soudního řízení je integrální součástí soudního řízení jako celku. V případě rozhodování o náhradě nákladů řízení je proto třeba přihlížet ke všem okolnostem věci, které mohou mít vliv na stanovení povinnosti k náhradě nákladů řízení, jež účastník vynaložil k účelnému uplatňování nebo bránění práva. Úkolem obecného soudu proto není pouze mechanicky rozhodnout o náhradě podle výsledku sporu, nýbrž vážit, zda tu neexistují další rozhodující okolnosti mající podstatný vliv na přiznání či nepřiznání náhrady účelně vynaložených nákladů. Rozhodování o náhradě nákladů řízení nelze považovat za primárně sankční nástroj sloužící k sankcionování účastníka řízení za procesní realizaci jeho právních nároků, a to zvláště pokud tak postupuje v dobré víře ve správnost soudního rozhodnutí, které takový nárok státněmocensky aprobuje.

Při výkladu a aplikaci § 150 občanského soudního řádu je soud povinen mít vždy na zřeteli účel soudního řízení, tedy poskytování soudní ochrany právům (čl. 90 Ústavy České republiky). V takovém kontextu nejsou okolnostmi ovlivňujícími povinnost nahradit náklady řízení pouze skutečnosti stojící na straně účastníků řízení (typicky majetkové a sociální poměry účastníků řízení), nýbrž také další skutečnosti týkající se věci jako takové, počítaje v to překážku vykonatelnosti exekučního titulu, tedy okolnost mající vliv na povinnost soudů poskytovat ochranu právům.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Františka Duchoně - ze dne 15. září 2004 sp. zn. I. ÚS 350/04 ve věci ústavní stížnosti I. D. a K. D. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 27. 2. 2004 sp. zn. 10 Co 594/2003, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního soudu v Bruntále - pobočky v Krnově z 3. 3. 2003 sp. zn. 2 E 2067/2001 o zamítnutí návrhu stěžovatelů na výkon rozhodnutí o povolení prodeje zástavy a stěžovatelům bylo uloženo nahradit povinnému (v řízení o ústavní stížnosti vedlejšímu účastníkovi) náklady odvolacího řízení.

Výrok

I. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2004 sp. zn. 10 Co 594/2003, a to

Nahrávám...
Nahrávám...