dnes je 13.7.2024

Input:

Nález 149/2000 SbNU, sv.20, K dokazování v občanském soudním řízeníK restituci zastavěného pozemku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 20, nález č. 149

III. ÚS 52/2000

K dokazování v občanském soudním řízení
K restituci zastavěného pozemku

Z ústavního principu nezávislosti soudů podle čl. 82 Ústavy České republiky vyplývá zásada volného hodnocení důkazů, která je expressis verbis vyjádřena v § 132 občanského soudního řádu a odůvodňuje postup soudu předvídaný v § 120 odst. 1 větě druhé občanského soudního řádu. Proto obecný soud je povinen (současně také oprávněn) zvažovat v každé fázi řízení, které důkazy je třeba provést, zda a nakolik je potřebné dosavadní stav dokazování doplnit, a posuzuje důvodnost návrhů stran na doplnění dokazování. Provedené důkazy soud hodnotí podle své úvahy, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 12. října 2000 sp. zn. III. ÚS 52/2000 ve věci ústavní stížnosti J. N. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 3. 11. 1999 sp. zn. 10 Ca 163/99 ve spojení s rozhodnutím Okresního úřadu v Českých Budějovicích, okresního pozemkového úřadu, z 9. 4. 1999 č. j. OPÚ/R-203/99/345/93, jímž bylo rozhodnuto, že stěžovatel není vlastníkem ideálního podílu pozemku.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 11. 1999 č. j. 10 Ca 163/99-73 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatel podal dne 26. 1. 2000 Ústavnímu soudu návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 11. 1999 č. j. 10 Ca 163/99-73 ve spojení s rozhodnutím Okresního úřadu v Českých Budějovicích, okresního pozemkového úřadu, ze dne 9. 4. 1999 č. j. OPÚ/R-203/99/345/93 s tvrzením, že jím byla porušena jeho základní práva.

Ústavní soud si vyžádal spis Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 163/99 a z něj zjistil, že Okresní úřad v Českých Budějovicích, okresní pozemkový úřad, vydal dne 9. 4. 1999 rozhodnutí č. j. OPÚ/R-203/99/345/93, kterým rozhodl, že navrhovatel není vlastníkem podílu ideálních 2/40 parcely zapsané v katastru nemovitostí pod parc. číslem 348/27, pastva, pro obec P. Své rozhodnutí pozemkový úřad odůvodnil tím, že navrhovatel nepochybně je oprávněnou osobou podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, vydání předmětné nemovitosti však brání překážka uvedená v § 11 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, neboť je na ní zřízena stavba - vodní nádrž (rybník), která byla zřízena po přechodu vlastnictví předmětných nemovitostí na stát. Pozemkový úřad dále rozhodl, že navrhovateli přísluší za uvedenou nemovitost náhrada.

Toto rozhodnutí navrhovatel (spolu s ostatními oprávněnými osobami) napadl návrhem na přezkoumání rozhodnutí podaným Krajskému soudu v Českých Budějovicích. V návrhu uvedl, že na předmětných pozemcích se sice skutečně nachází umělá vodní nádrž, avšak tato nádrž byla zřízena nejdříve v září 1996, stavba nebyla povolena a nebyla zahájena před 24. 6. 1991, jak stanoví § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nic tedy nebrání vydání těchto nemovitostí.

Krajský soud v Českých Budějovicích po

Nahrávám...
Nahrávám...