dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 158/2001 SbNU, sv.24, K uložení povinnosti uzavřít dohodu o vydání věciK nahrazení podpisu na návrhu dohody rozsudkem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, nález č. 158

IV. ÚS 702/2000

K uložení povinnosti uzavřít dohodu o vydání věci
K nahrazení podpisu na návrhu dohody rozsudkem

Závěr soudu o nahrazení podpisu povinné osoby na návrhu dohody rozsudkem, jímž byla pouze stanovena povinnost dohodu uzavřít, je nesprávný. Vytváří-li stav bránící zápisu do katastru nemovitostí, nezbývá, než takový rozsudek zrušit.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 29. října 2001 sp. zn. IV. ÚS 702/2000 ve věci ústavní stížnosti K. Č. a J. B. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 6. 10. 2000 sp. zn. 22 Ca 498/99, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Katastrálního úřadu v Opavě z 30. 9. 1999 č. j. V 6 1396/99, jímž byl zamítnut návrh stěžovatelek na vklad do katastru nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. října 2000 sp. zn. 22 Ca 498/99 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Dne 1. 12. 2000 byla Ústavnímu soudu doručena ve lhůtě podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) ústavní stížnost, v níž stěžovatelky napadly rozsudek krajského soudu, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Katastrálního úřadu v Opavě ze dne 30. 9. 1999 č. j. V 6 1396/99. Tímto rozhodnutím katastrální úřad zamítl návrh stěžovatelek na vklad do katastru nemovitostí. Z podané ústavní stížnosti vyplynulo, že na základě rozsudku Okresního soudu v Opavě sp. zn. 9 C 209/91, potvrzeného rozsudkem Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 11 Co 600/97, bylo Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu v H. (dále jen „ZO ČZS“) přikázáno uzavřít se stěžovatelkami dohodu o vydání nemovitosti. ZO ČZS odmítla dohodu uzavřít, a proto byl dle názoru stěžovatelek podpis této dohody při jejím předložení katastrálnímu úřadu nahrazen pravomocnými rozsudky obecných soudů. V mezidobí bylo provedeno nové zaměření nemovitosti, která byla v předložené „dohodě“ označena jako hospodářská budova. Katastrální úřad řízení přerušil a vyžádal si další doklady. Po dodání dokladů, které se stěžovatelkám podařilo zajistit, vydal katastrální úřad shora uvedené zamítavé rozhodnutí. To odůvodnil nedostatečností náhrady podpisu povinné osoby na dohodě rozsudkem Okresního soudu v Opavě, nezbytností označit povinnou osobu identifikačním číslem (a to i přes upozornění stěžovatelek, že ZO ČZS nebylo identifikační číslo přiděleno), a dále tím, že dodatečně přiložené doklady označovaly hospodářskou budovu číslem popisným, zatímco v „dohodě“ toto číslo uvedeno nebylo.

Stěžovatelky rozhodnutí katastrálního úřadu napadly žalobou ke krajskému soudu a uvedly, že s ohledem na skutečnost, že nejsou zapsány jako vlastnice, nemohou provádět takové úkony, které by vedly k přidělení nového čísla popisného, popřípadě mohly ověřit číslo popisné udávané v dokladech.

Krajský soud v napadeném rozsudku dospěl k závěru, že je oprávněné tvrzení stěžovatelek, že nelze označit povinnou osobu identifikačním číslem, neboť to jí nebylo přiděleno. Dále konstatoval, že rozsudek ukládající povinnost uzavřít dohodu o vydání věci je způsobilý nahradit podpis povinné osoby, a je nerozhodné, zda byla budova

Nahrávám...
Nahrávám...