dnes je 13.7.2024

Input:

Nález 30/2003 SbNU, sv.29, K právu na informaceK povaze Fondu národního majetku České republiky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 29, nález č. 30

III. ÚS 686/02

K právu na informace
K povaze Fondu národního majetku České republiky

Definiční znaky pojmu veřejná instituce hospodařící s veřejnými prostředky lze vymezit a contrario k pojmům státního orgánu, orgánu územní samosprávy a veřejnoprávní korporace. Z množiny veřejnoprávních subjektů za takové pak nutno považovat veřejný ústav a veřejný podnik, veřejné fondy a veřejné nadace. Jejich společnými znaky jsou veřejný účel, zřizování státem, kreování jejich orgánů státem, jakož i státní dohled nad jejich činností.

Všechny uvedené definiční znaky naplňuje i Fond národního majetku České republiky (dále jen „Fond“). Fond byl zřízen zákonem (§ 4 odst. 1 zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky), jeho orgány jsou kreovány státem (§ 7 a 13 tohoto zákona), plní výlučně veřejné účely stanovené zákonem (§ 18 odst. 2, § 20 až 21 tohoto zákona), a konečně stát zákonem zakotvenými prostředky vykonává dohled nad činností Fondu (§ 9 odst. 2, § 22 tohoto zákona).

Tyto znaky dopadají v plné míře i na vymezení pojmu veřejných prostředků. Podpůrným argumentem je v této souvislosti i výklad systematický, kdy dle legální definice obsažené v ustanovení § 2 písm. g) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), veřejné prostředky zahrnují „veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě uvedené v písmenu a)“, přičemž jinou právnickou osobou podle § 2 písm. a) uvedeného zákona je „právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem“. Ústavní soud k významu pojmu veřejné správy v souvislosti s působností Fondu připomíná, že její uplatňování se uskutečňuje jak vrchnostenskými, tak i nevrchnostenskými metodami.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 27. února 2003 sp. zn. III. ÚS 686/02 ve věci ústavní stížnosti A. g., a. s., proti usnesení Městského soudu v Praze z 30. 8. 2002 sp. zn. 33 Ca 36/2002 o zastavení řízení o přezkoumání rozhodnutí o odepření informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výrok

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2002 č. j. 33 Ca 36/2002-11 se zrušuje.

Odůvodnění

I. Návrhem podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 4. 11. 2002 se stěžovatelka domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2002 č. j. 33 Ca 36/2002-11, jímž bylo zastaveno řízení o přezkoumání rozhodnutí Fondu národního majetku České republiky o odepření informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uvedeným rozhodnutím se cítí být dotčena v základním právu na informace podle čl. 17 a na soudní ochranu plynoucím z čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ze spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 33 Ca 36/2002, jejž si Ústavní soud vyžádal, dále z ústavní stížnosti a jejích příloh bylo k předmětné věci zjištěno následující:

Podáním ze

Nahrávám...
Nahrávám...