dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 49/2003 SbNU, sv.30, K placení soudního poplatku ve správním soudnictvíK povaze soudcovské lhůty

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 30, nález č. 49

II. ÚS 560/01

K placení soudního poplatku ve správním soudnictví
K povaze soudcovské lhůty

Smyslem právního institutu lhůty je snížení entropie (neurčitosti) při uplatňování práv, resp. pravomocí, časové omezení stavu nejistoty v právních vztazích, urychlení procesu rozhodování s cílem reálného dosažení zamýšlených cílů. Normativní vymezení času pro uplatnění práv může přitom dopadat jak do oblasti hmotných, tak do oblasti procesních subjektivních práv. Nutno rozlišit hmotněprávní lhůty a lhůty procesněprávní i s nimi spojené rozdíly v jejich počítání. Pro posouzení povahy soudcovské lhůty podle § 55 občanského soudního řádu Ústavní soud v nálezu sp. zn. III. ÚS 236/99 (Ústavní soud ČR, Sbírka nálezů a usnesení, sv. 17, C. H. Beck, 2001, str. 35 a násl.) konstatoval, že smyslem stanovení soudcovské lhůty je vymezit čas za účelem provedení určitého procesního úkonu účastníkem řízení. Z toho vyplývá, že vymezení času pro zaplacení soudního poplatku je spjato s realizací procesního subjektivního práva. Lhůta podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 55 občanského soudního řádu je tedy lhůtou procesněprávní, nikoli hmotněprávní (s příslušnými důsledky pro její počítání).

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 1. dubna 2003 sp. zn. II. ÚS 560/01 ve věci ústavní stížnosti města J. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 19. 7. 2001 sp. zn. 30 Ca 142/2001, jímž bylo zastaveno řízení o stěžovatelově žalobě proti rozhodnutí Okresního úřadu v Jičíně - okresního pozemkového úřadu (nyní Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Jičíně) ze 4. 5. 2001 č. j. PÚ-01/4171/1/SN/A5 pro nezaplacení soudního poplatku ve lhůtě k tomu určené.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 7. 2001 č. j. 30 Ca 142/2001-17 se zrušuje.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se město J. (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, jímž bylo zastaveno řízení o jím podané žalobě proti rozhodnutí Okresního úřadu v Jičíně - okresního pozemkového úřadu (nyní Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Jičíně) ze dne 4. 5. 2001 č. j. PÚ-01/4171/1/SN/A5 z důvodu nezaplacení soudního poplatku ve lhůtě k tomu určené. Cítí se být dotčen v ústavně zaručeném právu na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Zmíněné porušení svých práv spatřuje v tom, že krajský soud svým rozhodnutím zastavil řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku ve lhůtě k tomu určené, a to přesto, že on sám nemohl poplatkovou povinnost splnit vzhledem ke krátkosti dané lhůty. Krajský soud měl při určení délky lhůty zohlednit skutečnost, že v poskytnuté osmidenní lhůtě jsou pouze čtyři pracovní dny a městský úřad nemá vzhledem ke své struktuře možnost činit finanční transakce tak operativně jako fyzické osoby. Stěžovatel se proto domnívá, že soud měl určit ke splnění stanovené povinnosti delší lhůtu a že

Nahrávám...
Nahrávám...