dnes je 5.10.2022

Input:

Nález 49/2003 SbNU, sv. 30, K placení soudního poplatku ve správním soudnictví; K povaze soudcovské lhůty

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 30, nález č. 49

II. ÚS 560/01

K placení soudního poplatku ve správním soudnictví
K povaze soudcovské lhůty

Smyslem právního institutu lhůty je snížení entropie (neurčitosti) při uplatňování práv, resp. pravomocí, časové omezení stavu nejistoty v právních vztazích, urychlení procesu rozhodování s cílem reálného dosažení zamýšlených cílů. Normativní vymezení času pro uplatnění práv může přitom dopadat jak do oblasti hmotných, tak do oblasti procesních subjektivních práv. Nutno rozlišit hmotněprávní lhůty a lhůty procesněprávní i s nimi spojené rozdíly v jejich počítání. Pro posouzení povahy soudcovské lhůty podle § 55 občanského soudního řádu Ústavní soud v nálezu sp. zn. III. ÚS 236/99 (Ústavní soud ČR, Sbírka nálezů a usnesení, sv. 17, C. H. Beck, 2001, str. 35 a násl.) konstatoval, že smyslem stanovení soudcovské lhůty je vymezit čas za účelem provedení určitého procesního úkonu účastníkem řízení. Z toho vyplývá, že vymezení času pro zaplacení soudního poplatku je spjato s realizací procesního subjektivního práva. Lhůta podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 55 občanského soudního řádu je tedy lhůtou procesněprávní, nikoli hmotněprávní (s příslušnými důsledky pro její počítání).

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 1. dubna 2003 sp. zn. II. ÚS 560/01 ve věci ústavní stížnosti města J. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 19. 7. 2001 sp. zn. 30 Ca 142/2001, jímž bylo zastaveno řízení o stěžovatelově žalobě proti rozhodnutí Okresního úřadu v Jičíně - okresního pozemkového úřadu (nyní Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Jičíně) ze 4. 5. 2001 č. j. PÚ-01/4171/1/SN/A5 pro nezaplacení soudního poplatku ve lhůtě k tomu určené.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 7. 2001 č. j. 30 Ca 142/2001-17 se zrušuje.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se město J. (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, jímž bylo zastaveno řízení o jím podané žalobě proti rozhodnutí Okresního úřadu v Jičíně - okresního pozemkového úřadu (nyní Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Jičíně) ze dne 4. 5. 2001 č. j. PÚ-01/4171/1/SN/A5 z důvodu nezaplacení soudního poplatku ve lhůtě k tomu určené. Cítí se být dotčen v ústavně zaručeném právu na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Zmíněné porušení svých práv spatřuje v tom, že krajský soud svým rozhodnutím zastavil řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku ve lhůtě k tomu určené, a to přesto, že on sám nemohl poplatkovou povinnost splnit vzhledem ke krátkosti dané lhůty. Krajský soud měl při určení délky lhůty zohlednit skutečnost, že v poskytnuté osmidenní lhůtě jsou pouze čtyři pracovní dny a městský úřad nemá vzhledem ke své struktuře možnost činit finanční transakce tak operativně jako fyzické osoby. Stěžovatel se proto domnívá, že soud měl určit ke splnění stanovené povinnosti delší lhůtu

Nahrávám...
Nahrávám...