dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 68/2000 SbNU, sv.18, K předpokladu správnosti zápisu v obchodním rejstříkuK neplatnosti právního úkonu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 18, nález č. 68

III. ÚS 158/99

K předpokladu správnosti zápisu v obchodním rejstříku
K neplatnosti právního úkonu

Občanský zákoník sice zdůrazňuje i vlastní péči subjektů o jejich subjektivní práva, avšak tuto péči nelze samozřejmě vyžadovat bez určitých hranic, nelze na oprávněný subjekt přenášet veškeré riziko řádného výkonu jeho práva. Je samozřejmé, že každý subjekt musí sám pečovat o svá práva, avšak účastníkovi řízení nelze přičítat k tíži, že za daných skutkových poměrů vycházel z toho, že údaje v obchodním rejstříku odpovídají skutečnosti. Zápis v podnikovém rejstříku (i v obchodním rejstříku) má sice jen deklaratorní povahu, ale jedná se v každém případě o úřední listinu, rozhodnutí obecného soudu, u něhož lze předpokládat jeho správnost. Nelze oprávněně požadovat na subjektech, aby každé rozhodnutí o zápisu v obchodním rejstříku prověřovaly a tak zjišťovaly, zda vůbec odpovídá skutečnosti.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 11. května 2000 sp. zn. III. ÚS 158/99 ve věci ústavní stížnosti JUDr. F. P. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 19. 11. 1998 sp. zn. 17 Co 537/98, jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 z 30. 6. 1998 sp. zn. 10 C 51/96, o zamítnutí navrhovatelovy žaloby o zaplacení částky 10 500 Kč s příslušenstvím.

I. Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 17 Co 537/98-47 ze dne 19. 11. 1998 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatel podal dne 24. 3. 1999 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen „návrh“), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 25. 3. 1999. Návrh směřoval proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 17 Co 537/98-47 ze dne 19. 11. 1998, jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 č. j. 10 C 51/96-40 ze dne 30. 6. 1998, kterým byla zamítnuta navrhovatelova žaloba o zaplacení částky 10 500 Kč s příslušenstvím. Uvedeným rozhodnutím podle názoru navrhovatele porušil Městský soud v Praze čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), protože neposkytl ochranu jeho právu, a čl. 95 odst. 1 Ústavy, protože ve svém rozhodnutí nerespektoval zákon. Ústavní stížnost byla podána včas.

K posouzení návrhu si Ústavní soud vyžádal spis Obvodního soudu pro Prahu 7 sp. zn. 10 C 51/96 a dále spis Krajského obchodního soudu v Praze sp. zn. 52 Cm 197/94 a 52 Cm 129/95.

Ze spisu sp. zn. 52 Cm 197/94 Krajského obchodního soudu v Praze Ústavní soud zjistil, že navrhovatel se žalobou domáhal rozhodnutí o zrušení své účasti jako komanditisty u obchodní společnosti J. I. A., k. s., jímž se stal na základě prohlášení komanditisty o vstupu do společnosti ze dne 26. 8. 1991 a složení podílu 10 000 Kč. Žalovaná společnost předložila v řízení vzájemný návrh o určení neplatnosti přistoupení společníka (navrhovatele) do komanditní společnosti. Usnesením Krajského obchodního soudu č. j. 52 Cm 197/94-8 ze dne 9. 1. 1995 byl tento návrh vyloučen k samostatnému řízení pod sp. zn. 52 Cm 129/95 téhož soudu. Řízení vedené pod sp. zn. 52 Cm 197/94 bylo odročeno za účelem zjištění tvrzených údajů v obchodním rejstříku. Před zahájením pokračování jednání ve věci navrhovatel vzal žalobu v

Nahrávám...
Nahrávám...