dnes je 20.7.2024

Input:

Účetní pohledy na pořízení a provozování fotovoltaické elektrárny v SVJ

9.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.5.2 Účetní pohledy na pořízení a provozování fotovoltaické elektrárny v SVJ

Ing. Božena Künzelová

Účetní zařazení fotovoltaické elektrárny

Pokud jde o účetní zařazení majetku, vyjdeme z judikatury Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS”), podle kterého zásadní pro posouzení věci – součásti stavby – je umožnění funkce a určeného účelu stavby, pevné spojení se stavbou, jakož i to, zda demontáží součásti (ne)dojde ke znehodnocení funkce a účelu stavby s tím, že zpravidla, nikoli ovšem nutně, se jedná o součást celkové dodávky stavby.

Pro zařazení majetku je podle judikatury NSS podstatné, že tzv. stavební část fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE”) – nosné konstrukce (stojany, kabelové svody, zabezpečení, přípravné práce a výměna střech) – je pevně spojena s budovami, na jejichž střeše je FVE umístěna – jedná se tak o technické zhodnocení budov, které zvyšuje jejich vstupní (zůstatkovou) cenu.

Tzv. technologická část FVE (například solární panely, měniče a rozvaděče) je samostatnou movitou věcí. (Poznámka k pojmu technologická část FVE – nejedná se o právní pojem, ale o pomocné jazykové vyjádření toho, jakých zařízení se ustanovení v obecné rovině týká.)

V souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších ,předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 504/2002 Sb.”), položka rozvahy „Hmotné movité věci a jejich soubory” (v praxi zpravidla účet 022) obsahuje také hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou při splnění povinností stanovených zákonem o účetnictví (zejména respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku). Hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok, které účetní jednotka nevykazuje v položce rozvahy „Hmotné movité věci a jejich soubory” jsou drobným hmotným majetkem, o kterém se účtuje jako o zásobách.

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání, to je pro způsobilost k provozu.

Podle ustanovení § 32 odst. 5 vyhlášky č. 504/ 2002 Sb. se technickým zhodnocením rozumějí zásahy do dlouhodobého hmotného majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů nebo rozšíření jeho vybavenosti nebo použitelnosti, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 504/2002 Sb., tedy v případě staveb vyjmenovaných v tomto ustanovení bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku za účetní období. Bližší vymezení nákladů souvisejících s pořízením a technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku obsahují zejména ustanovení § 32 vyhlášky č. 504/2002 Sb. a ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č.

Nahrávám...
Nahrávám...