dnes je 12.6.2024

Input:

Zdanění příjmů SVJ za rok 2022

9.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.4
Zdanění příjmů SVJ za rok 2022

Ing. Lenka Haráková

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nejsou veřejně prospěšnými poplatníky - § 17a odst. 2 písm. e) ZDP. Přesto většina z nich nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob, a to díky výjimce z povinnosti podat daňové přiznání (§ 38mb ZDP). SVJ se zpravidla nemusejí k této dani ani registrovat, neboť obvykle splňují podmínky, za kterých nemají povinnost podat přihlášku k registraci (§ 39a odst. 5 ZDP).

Důvodem je v obou případech skutečnost, že obvykle mají pouze výnosy, které nejsou předmětem daně a výnosy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Ani výnosy osvobozené od daně z příjmů (§ 19 a 19b ZDP) nezakládají povinnost SVJ registrovat se k dani či podat daňové přiznání.

Výnosy, které nejsou předmětem daně v SVJ - § 18 odst. 2 písm. f) ZDP, jsou:

  1. dotace,
  2. příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
  3. úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor,
  4. pojistné plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek.

Případný zisk z uvedených výnosů, který prakticky může vzniknout jen z příspěvků na správu (nejsou-li vlastníky hrazeny jako zálohové platby) nebo z pojistného plnění (přesahuje-li náklady na odstranění škody – např. v případě, kdy jsou následky pojistné události odstraněny svépomocí vlastníků apod.), stejně jako ztráta jsou tedy daňově neúčinné.

Úrokové příjmy SVJ jsou zdaněny zvláštní sazbou daně ve výši 19 % - § 36 odst. 5 písm. b) ZDP – té podléhá vedle úrokového příjmu z účtu také úrokový příjem z vkladu SVJ u bank a spořitelních a úvěrních družstev. Tato daň se vybírá srážkou z příjmů, kterou je povinen provést plátce daně (§ 38d ZDP) – příslušná bankovní instituce – a ve prospěch SVJ připíše úrok už po zdanění, tedy v netto částce.

Znamená to, že ani z titulu těchto výnosů nemusí SVJ podat daňové přiznání a zároveň se na něj vztahuje výjimka z oznamovací povinnosti, tj. SVJ, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost, není povinno sdělit tuto skutečnost správci daně (§ 38mc ZDP).

Pokud však má SVJ i jiné než výše uvedené příjmy (např. úroky z prodlení od vlastníků-dlužníků nebo sankce plynoucí ze smluvních vztahů apod.), vztahuje se na něj obecná povinnost podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob věcně a místně příslušnému správci daně, v jehož územní působnosti je sídlo SVJ (adresa sídla zapsaná v rejstříku SVJ), kterým je územní pracoviště příslušného finančního úřadu. Registrovat se musí do patnácti dnů ode dne, kdy začne takové příjmy přijímat (§ 39a odst. 4 ZDP).

Dále má povinnost podat přiznání k dani z příjmů, a to v zákonné základní lhůtě, tj. nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, kterým je zpravidla kalendářní rok (§ 136 odst. 1 DŘ). Zákonná prodloužená lhůta - § 136 odst. 2 písm. a) DŘ podání nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí zdaňovacího období – se vztahuje na všechny daňové subjekty, které podávají daňové přiznání elektronicky. Všem SVJ vznikla od 1. 1. 2023 zákonná povinnost mít datovou schránku; přičemž daňový subjekt s datovou schránkou, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky (§ 72 odst. 6 DŘ). Rozhodující je, zda je v okamžiku podání datová schránka zpřístupněna. Ministerstvo vnitra musí zřídit datovou schránku nejpozději do 31. března 2023 (zákonná základní lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2022 končí 3. 4. 2023). Ke zpřístupnění datové schránky zřízené ze zákona dojde prvním přihlášením oprávněné osoby, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů.

Zákonnou prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání - § 136 odst. 2 písm. b) DŘ – podání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období – by mohlo SVJ využít jen v případě, kdy by mu vznikla povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což prakticky nepřichází v úvahu) anebo kdy by za něho podával přiznání daňový poradce.

Na žádost SVJ (správní poplatek 300 Kč) může správce daně prodloužit lhůtu až o tři měsíce (§ 136 odst. 4 DŘ).

SVJ, kterému zatím nebyla datová schránka zpřístupněna, může přiznání k dani (fakticky naposledy) podat písemně – předložením na podatelně správce daně nebo odesláním klasickou papírovou poštou (pro zdaňovací období 2022 platí tiskopis MFin 5404 vzor č. 33 a k němu Pokyny pro vyplnění 5404/1 vzor č. 33). Ostatní SVJ podají přiznání elektronicky prostřednictvím datové schránky, příp. jiným způsobem upraveným zákonem (§ 71 odst. 1 DŘ). Datová zpráva musí mít předepsaný formát a strukturu.

Den splatnosti daně z příjmů právnických osob je shodný s posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání (§ 135 odst. 3 DŘ).

Zdaňovacím obdobím SVJ je zpravidla kalendářní rok - § 21a písm. a) ZDP; může jím ale být i účetní období delší než dvanáct měsíců, nejvýše však patnáct měsíců - § 21a písm. d) ZDP, vzniklo-li SVJ v období tří měsíců před koncem kalendářního roku (např. vzniklo v listopadu 2021 a zvolilo účetní období v délce čtrnácti měsíců, tj. od 11/21 do 12/22).

SVJ se v roce 2021 zaregistrovalo k dani z příjmů právnických osob (mělo zdanitelný příjem v podobě úroku z prodlení od vlastníka, který včas neuhradil nedoplatek z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu). V roce 2022 mělo ve výnosech pouze příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku (úhrady za služby spojené s užíváním jednotek nebyly v souladu s účetními předpisy účtovány výsledkově, ale na účtech zúčtovacích vztahů) a úroky z bankovního účtu, ze kterých daň srazila banka. Musí SVJ podat za rok 2022 daňové přiznání?

SVJ nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2022, i když se k této dani již dříve zaregistrovalo.

SVJ dostalo v roce 2022 od obce peněžitý dar na vyčištění posprejované fasády domu. Musí tento dar zdanit?

SVJ vznikl bezúplatný příjem, který není osvobozen od daně z příjmů právnických osob (§ 19b ZDP). Mělo se proto registrovat k této dani (pokud nebylo zaregistrováno již dříve) a za zdaňovací období 2022 musí podat daňové přiznání. Peněžitý dar se zaúčtuje v souladu s účetními předpisy pro nevýdělečné organizace do výnosů. V

Nahrávám...
Nahrávám...