dnes je 25.7.2024

Input:

3/2000 F.z., Opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2000

3/2000 F.z., Opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2000
Opatření,
kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2000
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon”), stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Rokosová, tel. 5704 2676
Č. j.: 282/83 709/1999
 
ze dne 22. prosince 1999
(1)  Tímto opatřením se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro účetní jednotky1), které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky2) a Českou národní banku3) (dále jen „banka”).
(2)  Změny a doplňky účtové osnovy a postupů účtování podle odstavce 1 vyplývají z přílohy tohoto opatření.
(3)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Toto opatření nabývá účinnosti od 1. ledna 2000.
 
Ministr financí České republiky:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1
Účtová osnova a postupy účtování pro banky vydané ve znění opatření Ministerstva financí č. j. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993, ve znění č. j. 282/40 517/1994 ze dne 18. července 1994, ve znění č. j. 282/70 876/1994 ze dne 21. prosince 1994, ve znění č. j. 282/43 182/1995 ze dne 27.července 1995, ve znění 282/74 788/1995 ze dne 21. prosince 1995, ve znění č. j. 282/44 662/1996 ze dne 12. září 1996, ve znění č. j. 282/17 530/1997 ze dne 14. března 1997, ve znění č. j. 282/79 783/1997 ze dne 2. prosince 1997, ve znění č. j. 282/64 554/1998 ze dne 20. srpna 1998, ve znění č. j. 282/60 822/1998 ze dne 26. října 1998, ve znění č. j. 282/93 485/1998 ze dne 7. ledna 1999, ve znění č. j. 282/49 900/1999 ze dne 2. srpna 1999, se mění a doplňuje takto:
I. Příloha č. 2 - A. Obecná ustanovení
1. V Čl. I odst. 2 se na konec doplňují věty, které znějí: „Dotacemi se pro účely tohoto opatření rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, ze státních fondů popřípadě z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků nebo obcí, z rozpočtových prostředků Grantové agentury, z programu PHARE nebo obdobného programu a z veřejného rozpočtu cizího státu. Dotace na pořízení nehmotného nebo hmotného majetku popřípadě technické zhodnocení, nestanoví-li se jinak při jejím poskytnutí, snižují pořizovací cenu nebo vlastní náklady majetku na příslušných účtech, na kterých je o něm účtováno.”
2. V Čl. XIII se mění odst. 7, který zní:
„(7) Opravné položky se netvoří v případech, kdy majetek je oceňován reálnou hodnotou, nebo kdy je majetek součástí bankovního portfolia a je zajištěn pevnými termínovými operacemi nebo opcemi. Za zajišťovací pevné termínové nebo opční operace jsou považovány kontrakty vymezené opatřením ČNB.”
3. V Čl. XIV v odst. 4 se třetí a čtvrtá věta nahrazuje zněním: „U kupónových dluhopisů cena pořízení zahrnuje čistou cenu pořízení a naběhlý kupou. Na účtech účtových skupin 38 a 41 se cena pořízení zvyšuje či snižuje o úrokové výnosy či náklady (naběhlý alikvotní úrokový výnos); u bezkuponových dluhopisů o nabíhající rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení, u kupónových dluhopisů o nabíhající rozdíl mezi nominální
Nahrávám...
Nahrávám...