dnes je 20.7.2024

Input:

334/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 334/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
České národní rady
ze dne 12. května 1992
o ochraně zemědělského půdního fondu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
10/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
98/1999 Sb.
(k 25.5.1999)
mění
ÚZ 231/1999 Sb.
 
 
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 13 odst. 1, § 17 písm. b, vkládá nový § 17a
76/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 23 doplňuje odst. 5
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 13 až 15, § 17 a 18, vkládá § 18a
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
nahrazuje slova v § 12 odst. 3, 4 a § 20 odst. 6, ruší pozn. č. 21a
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 4, § 5, § 9, § 11, § 15, § 17, § 18 a § 21
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 23 ruší odst. 5
167/2008 Sb.
(k 17.8.2008)
v § 23 vkládá odst. 5
9/2009 Sb.
(k 23.1.2009)
vkládá v § 3 odst. 6 a 7 a v § 15 písm. j)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 18b
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 12 a § 20 odst. 6
402/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 11 odst. 2, § 22 a přílohu; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 11 odst. 7
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 18 odst. 4 zákona
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 3, § 14, § 15, § 22, § 23
41/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění nová přechodná ustanovení
41/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
nabývá účinnosti § 3 odst. 4 a § 3b odst. 4
184/2016 Sb.
(k 28.6.2016)
mění, celkem 30 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 15 písm. l), § 16a písm. c), § 20, § 20a, § 20b
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 9 odst. 6 a § 17
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 4, § 7, § 9 a § 17
544/2020 Sb.
(k 1.2.2021)
mění § 9 odst. 2 a § 11a odst. 1 písm. n)
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 12; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 18b
284/2021 Sb.
(k 1.8.2021)
mění § 4 a § 9
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb. a č. 149/2023 Sb.
mění, celkem 46novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
149/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění, celkem 30 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
183/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
nabývá účinnosti ustanovení § 4 odst. 4 a § 4 odst. 5 věty druhé
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST I
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
§ 1
(1)  Zemědělský půdní fond je jednou ze složek životního prostředí a nenahraditelným omezeným přírodním zdrojem umožňujícím zemědělskou výrobu. Ochrana produkčních i mimoprodukčních funkcí zemědělského půdního fondu, zlepšování jeho stavu a jeho udržitelné využívání jsou činnosti, kterými je zajišťována ochrana životního prostředí.
(2)  Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen „zemědělská půda”). Součástí zemědělské půdy jsou krajinné prvky podle nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, které se na ní nacházejí41), (dále jen „krajinný prvek”).
(3)  Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozní opatření apod.
(4)  O tom, že jde podle odstavců 2 a 3 o součásti zemědělského půdního fondu, rozhoduje v pochybnostech orgán ochrany zemědělského půdního fondu.
(5)  Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může na žádost vlastníka pozemku nebo s jeho souhlasem rozhodnout o zařazení pozemku nebo jeho části do zemědělského půdního fondu, jde-li o pozemek nebo jeho část, které jsou nebo mohou být s ohledem na svůj charakter zemědělsky obhospodařovány nebo na kterých se nachází krajinný prvek. Má-li být do zemědělského půdního fondu zařazena pouze část pozemku, musí být k žádosti přiložen geometrický plán vymezující tuto část pozemku.
ČÁST II
ZMĚNA VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A ZÁSADY OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
§ 2
Změna využití zemědělské půdy
Zemědělskou půdu evidovanou v katastru nemovitostí18) jako trvalý travní porost lze změnit na ornou půdu jen se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uděleným na základě posouzení fyzikálních nebo biologických vlastností zemědělské půdy, rizik ohrožení zemědělské půdy erozí, včetně polohy údolnic a provedených opatření ke snížení těchto rizik, jako jsou například svahové průlehy.
§ 3
Zásady ochrany zemědělské půdy
(1)  Každý je povinen dbát o ochranu zemědělské půdy a zabezpečovat její hospodárné a účelné užívání podle podmínek tohoto zákona a dbát o to, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování poškozováním nebo znečišťováním.
(2)  Je zakázáno
a)  způsobovat znečištění zemědělské půdy překračováním indikačních hodnot; za znečišťování zemědělské půdy se nepovažuje používání látek a přípravků na zemědělské půdě v souladu s jiným právním předpisem28) ,
b)  způsobovat ohrožení zemědělské půdy erozí překračováním přípustné míry jejího erozního ohrožení,
c)  užívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu s výjimkou
Nahrávám...
Nahrávám...