dnes je 25.7.2024

Input:

38/2000 F.z., Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

38/2000 F.z., Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Opatření,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon) stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Neplechová, CSc., tel. 5704 4346
Č. j. 281/84 064/2000
Ing. Rokosová, tel. 5704 4208
ze dne 10. listopadu 2000
(1)  Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.
(2)  Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj.V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků.
(3)  Úpravy účtové osnovy, postupů účtování, přechodná ustanovení a změny postupů účtování pro investiční a podílové fondy obsahují přílohy č. 1, 2, 3 a 4.
Čl. II
(1)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2)  Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
 
Ministr financí:
Doc. Ing. Mertlík, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1
Opatření federálního ministerstva financí čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, ve znění pozdějších úprav provedených opatřeními ministerstva financí
čj. 281/69 810/1993 ze dne 7. prosince 1993,
čj. 281/13 510/1994 ze dne 18. března 1994,
čj. 281/73 250/1994 ze dne 21. prosince 1994,
čj. 281/43 180/1995 ze dne 27. července 1995,
čj. 281/71 699/1995 ze dne 28. listopadu 1995,
čj. 281/66 191/1996 ze dne 11. listopadu 1996,
čj. 281/89 070/1997 ze dne 2. prosince 1997,
čj. 281/53 678/1998 ze dne 20. srpna 1998,
čj. 281/93 488/1999 ze dne 7. ledna 1999 a
čj. 281/78 180/1999 ze dne 22. listopadu 1999
se mění a doplňuje takto:
Účtová osnova pro podnikatele
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0
1. Název účtové třídy se mění na „Dlouhodobý majetek”.
2. Účtová skupina 01
Název účtové skupiny 01 a účtu 010 se mění na „Dlouhodobý nehmotný majetek”.
Název účtu 012 se mění na „Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje”.
Název účtu 018 se mění na „Drobný dlouhodobý nehmotný majetek”.
Název účtu 019 se mění na „Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek”.
3. Účtová skupina 02
Název účtové skupiny 02 se mění na „Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný”.
Název účtu 021 se mění na „Stavby”.
Název účtu 028 se mění na „Drobný dlouhodobý hmotný majetek”.
Název účtu 029 se mění na „Ostatní dlouhodobý hmotný majetek”.
4. Účtová skupina 03
Název účtové skupiny 03 se mění na „Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný”.
5. Účtová skupina 04
Název účtové skupiny se mění na „Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku”.
Název účtu 040 se mění na „Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku”.
Název účtu 041 se mění na „Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku”.
Název účtu 042 se mění na „Pořízení dlouhodobého hmotného majetku”.
6. Účtová skupina 05
Název účtové skupiny se mění na „Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek”.
Název úctu 050 se mění na „Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek”.
Název účtu 051 se mění na „Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek”.
Název účtu 052 se mění na „Poskytnuté zálohy
Nahrávám...
Nahrávám...